Пропустить контент

01. Январь

1    Социально-культурное проектирование [Электронный ресурс] : учебно-методический комплекс по учебной дисциплине для специальности 1-23 01 14 Социально-культурная деятельность / Белорусский государственный университет культуры и искусств, Факультет культурологии и социокультурной деятельности, Кафедра педагогики социокультурной деятельности ; сост.: Л. И. Козловская, Е. С. Сочнева, М. В. Камоцкий. — Электронные текстовые данные. — Минск, 2020. — 41 с. : табл. — Библиогр.: с. 39-41. — Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/23077. — Заглавие с экрана. — Депонировано в БГУКИ 25.01.2021, № 047925012021.

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Социально-культурное проектирование» включает в себя теоретический материал о технологии социально-культурного проектирования, практический материал о разработке социально-культурных проектов. Учебно-методический комплекс содержит требования к разработке и организации социально-культурных проектов.

2    Культурна-адукацыйная дзейнасць музеяў [Электронный ресурс] : вучэбна-метадычны комплекс па вучэбнай дысцыпліне для спецыяльнасці ІІ ступені вышэйшай адукацыі 1-23 80 02 Музеязнаўства, кансервацыя і рэстаўрацыя гісторыка-культурных аб’ектаў прафілізацыя Культурная спадчына і музеялогія / Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў, Факультэт інфармацыйна-дакументных камунікацый, Кафедра гісторыі Беларусі і музеязнаўства ; склад. І. Г. Лупашка. — Электронныя тэкставыя даныя. — Мінск, 2020. — 15 с. — Бібліягр.: с. 13-15. — Рэжым доступу: http://repository.buk.by/handle/123456789/23078. — Загаловак з экрана. — Дэпаніравана ў БДУКМ 25.01.2021, № 048025012021.

У сучасных умовах значная ўвага надаецца развіццю музей¬най справы. Культурна-адукацыйная дзейнасць – адзін з асноўных напрамкаў музейнай дзейнасці, значны складнік у працэсе музейнай камунікацыі. Такія абставіны робяць вучэбную дысцыпліну «Культурна-адукацыйная дзейнасць музеяў» надзвычай актуальнай і важнай у працэсе падрыхтоўкі магістрантаў.

3    Музеефікацыя і актуалізацыя культурнай спадчыны [Электронный ресурс] : вучэбна-метадычны комплекс па вучэбнай дысцыпліне для спецыяльнасці ІІ ступені вышэйшай адукацыі 1-23 80 02 Музейная справа і ахова гісторыка-культурнай спадчыны / Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў, Факультэт інфармацыйна-дакументных камунікацый, Кафедра гісторыі Беларусі і музеязнаўства ; склад. Д. В. Герасімёнак. — Электронныя тэкставыя даныя. — Мінск, 2020. — 19 с. — Бібліягр.: с. 18-19. — Рэжым доступу: http://repository.buk.by/handle/123456789/23079. — Загаловак з экрана. — Дэпаніравана ў БДУКМ 25.01.2021, № 048125012021.

Актуальнасць вывучэння вучэбнай дысцыпліны «Музеефікацыя і актуалізацыя культурнай спадчыны» абумоўлена тым, што аптымальнай формай захавання матэрыяльнай і нематэрыяльнай культурнай спадчыны з’яўляецца музейная прастора. Музеефікацыя як важны напрамак музейнай дзейнасці заключаецца ў пераўтварэнні ў аб’екты музейнага паказу, актуалізацыі і інтэрпрэтацыі як нерухомых помнікаў, так і гісторыка-культурнага асяроддзя. У сувязі з гэтым вывученне прынцыпаў, метадаў, форм музеефікацыі і актуалізацыі спадчыны з’яўляецца неабходнай умовай падрыхтоўкі спецыялістаў у гэтай галіне.

4    Музейны турызм [Электронный ресурс] : вучэбна-метадычны комплекс па вучэбнай дысцыпліне для спецыяльнасці ІІ ступені вышэйшай адукацыі 1-23 80 02 Музейная справа і ахова гісторыка-культурнай спадчыны / Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў, Факультэт інфармацыйна-дакументных камунікацый, Кафедра гісторыі Беларусі і музеязнаўства ; склад. Д. В. Герасімёнак. — Электронныя тэкставыя даныя. — Мінск, 2020. — 16 с. — Бібліягр.: с. 15-16. — Рэжым доступу: http://repository.buk.by/handle/123456789/23080. — Загаловак з экрана. — Дэпаніравана ў БДУКМ 25.01.2021, № 048225012021.

Актуальнасць вывучэння вучэбнай дысцыпліны «Музейны турызм» абумоўлена тым, што ў сучаснай сітуацыі музей, працягваючы заставацца некамерцыйнай установай, становіцца сацыяльным партнёрам турыстычнай індустрыі, спалучаючы філасофію асветы і тэхналогію забаўлення. У сувязі з гэтым вывученне пытанняў інтэграцыі музеяў у сусветную індустрыю турызму з’яўляецца неабходнай умовай падрыхтоўкі спецыялістаў па спецыяльнасці “Музейная справа і ахова гісторыка-культурнай спадчыны”.

5    Асновы кансервацыі і рэстаўрацыі помнікаў гісторыі і культуры [Электронный ресурс] : вучэбна-метадычны комплекс па вучэбнай дысцыпліне для спецыяльнасці ІІ ступені вышэйшай адукацыі 1-23 80 02 Музейная справа і ахова гісторыка-культурнай спадчыны / Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў, Факультэт інфармацыйна-дакументных камунікацый, Кафедра гісторыі Беларусі і музеязнаўства ; склад. А.А. Трусаў. — Электронныя тэкставыя даныя. — Мінск, 2020. — 18 с. — Бібліягр.: с. 16-18. — Рэжым доступу: http://repository.buk.by/handle/123456789/23081. — Загаловак з экрана. — Дэпаніравана ў БДУКМ 25.01.2021, № 048325012021.

Зараз у незалежнай Беларусі аднаўляюцца некаторыя шэдэўры архітэктуры і праблема кансервацыі і рэстаўрацыі набываюць важнае значэнне. Вучэбна–метадычны комплекс “Асновы кансервацыі і рэстаўрацыі помнікаў гісторыі і культуры” прызначаны для магістрантаў па спецыяльнасці “Музейная справа і ахова гісторыка-культурнай спадчыны” (па напрамках). Вывучэнне курса дапаможа ім ў падрыхтоўцы да ўмоў работы ў сучасным музеі, у тым ліку рэгіянальным, а таксама пад час правядзення тэматычных экскурсій.

6    Sociodynamics of the modern cultural and historical process [Электронный ресурс] : for the second stage of higher education (magistracy) 1-21 80 13 Culturology / Belarusian State University of Culture and Arts, Faculty of Cultural Studies and Social-Cultural Activities, Department of Cultural Studies ; author Y. I. Knatko. — Electronic text data. — Minsk, 2020. — 95 p. — Bibliogr.: p. 93-95. — Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/23082. — Заглавие с экрана. — Депонировано в БГУКИ 25.01.2021, № 048425012021.

Целью учебной дисциплины «Социодинамика современного культурно-историческо процесса» является формирование у магистрантов научного базиса знаний о культуре как переменном процессе, имеющем специфические формы, механизмы, факторы, темпоральные и итоговые характеристики, а также знания об актуальном состоянии и перспективах развития отечественной и мировой культуры.

7    Subculture’s formations of the XXI century [Электронный ресурс] : for the second stage of higher education (magistracy) 1-21 80 13 Culturology / Belarusian State University of Culture and Arts, Faculty of Cultural Studies and Social-Cultural Activities, Department of Cultural Studies ; author: Smolik А., Suchockaya Т., Gutsko О. — Electronic text data. — Minsk, 2020. — 41 p. — Bibliogr.: p. 93-95. — Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/23083. — Заглавие с экрана. — Депонировано в БГУКИ 25.01.2021, № 048525012021.
8    Фундаментальные проблемы культурологии [Электронный ресурс] : учебно-методический комплекс по учебной дисциплине для специальности второй ступени высшего образования (магистратура) 1-23 80 02 Музейное дело и охрана историко-культурного наследия / Белорусский государственный университет культуры и искусств, Факультет культурологии и социокультурной деятельности, Кафедра культурологии ; сост. Е. А. Криштаносова. — Электронные текстовые данные. — Минск, 2020. — 130 с. : табл. — Библиогр.: с. 115-117. — Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/23084. — Заглавие с экрана. — Депонировано в БГУКИ 25.01.2021, № 048625012021.

Данный УМК составлен с учетом изменений образовательной парадигмы и определяется стандартом высшего профессионального образования. Отражает внутреннюю логику изучаемых методических проблем, ориентирует будущих специалистов на деятельность по овладению современными технологиями обучения и воспитания.

9    Искусство XX в. [Электронный ресурс] : учебно-методический комплекс по учебной дисциплине для специальности 1-21 04 02 Искусствоведение (по направлениям), направления специальности 1-21 04 02-05 Искусствоведение (интегрированное), специализации 1-21 04 02-05 01 Компаративное искусствоведение. Разд. 1. Традиционные искусства / Белорусский государственный университет культуры и искусств, Факультет культурологии и социокультурной деятельности, Кафедра белорусской и мировой художественной культуры ; сост.: Л. В. Измаилова, С. Ю. Смульская, Д. С. Скачков. — Электронные текстовые данные. — Минск, 2020. — 345 с. — Библиогр.: 342-344. — Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/23085. — Заглавие с экрана. — Депонировано в БГУКИ 25.01.2021, № 048725012021.

Данный УМК должен способствовать формированию знаний студентов в области современного состояния и развития всех видов искусства и искусствоведения как комплексной науки, а также способствовать формированию знаний, умений и навыков научно-исследовательской работы для более качественного уровня подготовки специалистов.

10    Нормативно-правовое обеспечение музейной и туристической деятельности [Электронный ресурс] : учебно-методический комплекс по учебной дисциплине для специальности 1-23 01 12 Музейное дело и охрана историко-культурного наследия, направления специальности 1-23 01 12-04 Музейное дело и охрана историко-культурного наследия (культурное наследие и туризм) / Белорусский государственный университет культуры и искусств, Факультет культурологии и социокультурной деятельности, Кафедра философии и методологии гуманитарных наук ; сост. Ю. Н. Беспалый. — Электронные текстовые данные. — Минск, 2019. — 12 с. — Библиогр.: с. 10-12. — Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/23086. — Заглавие с экрана. — Депонировано в БГУКИ 25.01.2021, № 048825012021.

Учебная дисциплина ««Нормативно-правовое обеспечение музейной и туристической деятельности»» включает вопросы выявления объектов интеллектуальной собственности, выбора и применения оптимальной формы их правовой охраны, а также эффективного использования и защиты прав , а также коммерциализации.

11    Законодательство в области музейного дела и охраны историко-культурного наследия [Электронный ресурс] : учебно-методический комплекс по учебной дисциплине для студентов по специальности 1-23 80 02 Музееведение, консервация и реставрация историко-культурных объектов второй ступени высшего образования (магистратура) / Белорусский государственный университет культуры и искусств, Факультет культурологии и социокультурной деятельности, Кафедра философии и методологии гуманитарных наук ; сост. Ю. Н. Беспалый. — Электронные текстовые данные. — Минск, 2019. — 16 с. — Библиогр.: с. 8-11. — Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/23087. — Заглавие с экрана. — Депонировано в БГУКИ 25.01.2021, № 048925012021.

Целью учебной программы по учебной дисциплины «Законодательство в области музейного дела и охраны историко-культурного наследия» является освоение магистрами системы правовых знаний для создания комплексного представление о правовых условиях деятельности субъектов культуры в области музейного дела и охраны историко-культурного наследия.