Пропустить контент

03. Март

 

1 УДК 069.01(075.8)

Тэорыя і методыка музейнай справы [Электронны рэсурс] : вучэбна-метадычны комплекс па вучэбнай дысцыпліне для спецыяльнасці 1-23 01 12 Музейная справа і ахова гісторыка-культурнай спадчыны (па напрамках) / Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў, Факультэт інфармацыйна-дакументных камунікацый, Кафедра гісторыі Беларусі і музеязнаўства ; склад. І. І. Бамбешка. – Электронныя тэкставыя даныя. – Мінск, 2018. – 45 с. : табл. – Бібліягр.: с. 43–45 (39 назвы). – Рэжым доступу: http://repository.buk.by/handle/123456789/19926. – Загаловак з экрана. – Дэпаніравана ў БДУКМ 07.03.2019, № 037107032019.

ВМК распрацаваны з улікам пастаўленых задач, узгоднены з праграмамі іншых музеязнаўчых курсаў, якія выкладаюцца на кафедры гісторыі Беларусі і музеязнаўства (“Гісторыя музейнай справы”, “Ахова гісторыка-культурнай спадчыны”, “Музеі Беларусі”, “Крыніцазнаўства”, “Тэорыя і гісторыя культуры” і інш.).

2 УДК 069(091)(075.8)

Гісторыя музейнай справы [Электронны рэсурс] : вучэбна-метадычны комплекс па вучэбнай дысцыпліне для спецыяльнасці 1-23 01 12 Музейная справа і ахова гісторыка-культурнай спадчыны (па напрамках) / Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў, Факультэт інфармацыйна-дакументных камунікацый, Кафедра гісторыі Беларусі і музеязнаўства ; склад. І. І. Бамбешка. – Электронныя тэкставыя даныя. – Мінск, 2018. – 82 с. : табл. – Бібліягр.: с. 80–82 (44 назвы). – Рэжым доступу: http://repository.buk.by/handle/123456789/19927. – Загаловак з экрана. – Дэпаніравана ў БДУКМ 07.03.2019, № 037207032019.

ВМК арыентаваны перш за ўсё на вывучэнне агульных пытанняў гісторыі музейнай справы. Асаблівая ўвага пры гэтым надаецца беларускаму матэрыялу. Імкненне да абагульненасці акрэсліла агульную структуру праграмы. Увесь матэрыял згрупаваны па тэмах, якія храналагічна супадаюць з традыцыйным падзелам гістарычнага працэсу.

3 УДК 929.6(476)(075.8)

Тэрытарыяльная геральдыка Беларусі [Электронны рэсурс] : вучэбна-метадычны комплекс па вучэбнай дысцыпліне для спецыяльнасці 1-23 01 11 Бібліятэчна-інфармацыйная дзейнасць (па напрамках) / Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў, Факультэт інфармацыйна-дакументных камунікацый, Кафедра гісторыі Беларусі і музеязнаўства ; склад. І. Н. Колабава. – Электронныя тэкставыя даныя. – Мінск, 2018. – 14 с. : табл. – Бібліягр.: с. 13-14 (34 назвы). – Рэжым доступу: http://repository.buk.by/handle/123456789/19928. – Загаловак з экрана. – Дэпаніравана ў БДУКМ 07.03.2019, № 037307032019.

Мэтай выкладання курса “Тэрытарыяльная геральдыка” з’яўляецца вывучэнне студэнтамі гісторыі ўзнікнення і фарміравання тэрытарыяльных гербоў на беларускіх землях. Мэтавая накіраванасць курса “Тэрытарыяльная геральдыка” акрэслівае шэраг задач, вырашэнне якіх забяспечвае засваенне неабходных ведаў, уменняў і навыкаў.

4 УДК 821(100)(075.8)

Беларуская і сусветная літаратура [Электронны рэсурс] : вучэбна-метадычны комплекс па вучэбнай дысцыпліне для спецыяльнасцей: 1-23 01 11 Бібліятэчна-інфармацыйная дзейнасць (па напрамках); 1-23 01 12 Музейная справа і ахова гісторыка-культурнай спадчыны (па напрамках). Раздзел 2. Сусветная літаратура / Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў, Факультэт інфармацыйна-дакументных камунікацый, Кафедра беларускай філалогіі і сусветнай літаратуры ; склад.: Н. А. Булацкая, С. М. Тычына, І. П. Клімаў. – Электронныя тэкставыя даныя. – Мінск, 2017. – 60 с. : табл. – Бібліягр.: с. 58-60 (33 назвы). – Рэжым доступу: http://repository.buk.by/handle/123456789/19929. – Загаловак з экрана. – Дэпаніравана ў БДУКМ 07.03.2019, № 037407032019.

Мэта ВМК: раскрыць адметнасць і шматстайнасць сусветнага літаратурнага працэсу, даць уяўленне пра асноўныя этапы яго развіцця, пра змены мастацка-светапоглядных сістэм.

5 УДК 323:005(075.8)

Государственная политика и администрирование [Электронный ресурс] : учебно-методический комплекс по учебной дисциплине для всех специальностей / Белорусский государственный университет культуры и искусств, Факультет культурологии и социокультурной деятельности, Кафедра философии и методологии гуманитарных наук ; сост. Е. А. Криштапович. – Электронные текстовые данные. – Минск, 2019. – 113 с. : табл. – Библиогр.: с. 110-111 (17 назв.). – Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/19930. – Заглавие с экрана. – Депонировано в БГУКИ 07.03.2019, № 037507032019.

УМК разработан в целях повышения эффективности учебного процесса и самостоятельной работы студентов.