Пропустить контент

07. Июль

УДК 930.25+930.22](075.8)

 Асновы архівазнаўства і дакументазнаўства [Электронный ресурс] : вучэбна-метадычны комплекс па вучэбнай дысцыпліне для спецыяльнасці 1-23 01 12 Музейная справа і ахова гісторыка-культурнай спадчыны (па напрамках) / Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў, Факультэт інфармацыйна-дакументных камунікацый, Кафедра гісторыі Беларусі і музеязнаўства ; склад. А. Я. Паўлава. – Электронныя тэкставыя даныя. – Мінск, 2018. – 66 с. : табл., схемы. – Бібліягр.: с. 50–61. – Рэжым доступу: http://repository.buk.by/handle/123456789/18187. – Загаловак з экрана. – Дэпаніравана ў БДУКМ 04.07.2018, № 031204072018.

Адлюстроўвае змест дысцыпліны «Асновы дакументазнаўства і музеязнаўства» і вызначае аб’ём ведаў, які патрабуецца ад студэнтаў музеязнаўчых спецыяльнасцяў. Мэтамі вывучэння дысцыпліны з’яўляюцца: вывучэнне дакумента і сістэм дакументацыі ў іх гістарычным развіцці, тэарэтычных і практычных праблем стварэння дакументаванай інфармацыі ўстаноў любой арганізацыйна-прававой формы, арганізацыі дакументацыйнага забеспячэння кіравання; фарміраванне фундаменту ведаў і развіццё сацыяльна-прафесійнай кампетэнтнасці, якая дазваляе спалучаць акадэмічныя, прафесійныя, сацыяльна-індывідуальныя кампетэнцыі для рашэння задач у сферы прафесійнай і сацыяльнай дзейнасці; фарміраванне спецыяліста, здольнага аператыўна знаходзіць, апрацоўваць і аналізаваць дакументную і архіўную інфармацыю для патрэб музейнай і турыстычнай дзейнасці.

УДК 811.11’27:[069.01+338.48](175.8)

 Спецтэрміналогія на замежнай мове [Электронный ресурс] : вучэбна-метадычны комплекс па вучэбнай дысцыпліне для спецыяльнасці 1-23 01 12 Музейная справа і ахова гісторыка-культурнай спадчыны (па напрамках) / Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў, Факультэт інфармацыйна-дакументных камунікацый, Кафедра гісторыі Беларусі і музеязнаўства ; склад. А. Я. Паўлава. – Электронныя тэкставыя даныя. – Мінск, 2018. – 116 с. : табл., схемы. – Бібліягр.: с. 114–115. – Рэжым доступу: http://repository.buk.by/handle/123456789/18186. – Загаловак з экрана. – Дэпаніравана ў БДУКМ 04.07.2018, № 031104072018.

Арыентаваны на студэнтаў рознага ўзроўню валодання мовай. Накіраваны на вывучэнне тэрміналогіі, якая выкарыстоўваецца ў галіне турызму, і мае універсальны характар. Мэта вывучэння – фарміраванне спецыяльнай камунікатыўнай іншамоўнай кампетэнцыі студэнтаў на ўзроўні, дастатковым для арыентавання ў камунікатыўнай прафесійным асяроддзі.