Пропустить контент

04. Апрель

УДК 903/904(075.8)

Гісторыя матэрыяльнай культуры [Электронный ресурс] : вучэбна-метадычны комплекс для спецыяльнасці 1-23 01 12 Музейная справа і ахова гісторыка-культурнай спадчыны (па напрамках) / Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў, Факультэт інфармацыйна-дакументных камунікацый, Кафедра гісторыі Беларусі і музеязнаўства ; склад. А. А. Трусаў. – Электронныя тэкставыя даныя. – Мінск, 2018. – 31 с. : табл. – Бібліягр.: с. 28-31. – Рэжым доступу: http://repository.buk.by/handle/123456789/17337. – Загаловак з экрана. – Дэпаніравана ў БДУКМ 27.04.2018, № 027827042018.

Месца вучэбнай дысцыпліны «Гісторыя матэрыяльнай культуры» вызначаецца зместам яе вывучэння, асабліва тэмы па гісторыі матэрыяльнай культуры тых краін і народаў, якія не вывучаюцца па вучэбнай дысцыпліне “Усеагульная гісторыя”. Сюды адносіцца матэрыяльная культура бронзавага і жалезнага вякоў, у тым ліку скіфаў, сарматаў, кельтаў і розных германскіх плямёнаў, а таксама старажытнай Японіі і Венгрыі.

УДК 304-048.87(100)(075.8)

Гісторыя міжнародных культурных сувязей [Электронный ресурс] : вучэбна-метадычны комплекс для спецыяльнасці 1-21 04 01 Культуралогія (па напрамках), напрамку спецыяльнасці 1-21 04 01-02 Культуралогія (прыкладная), спецыялізацыі 1-21 04 01-02 02 Менеджмент міжнародных культурных сувязей / Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў, Факультэт культуралогіі і сацыякультурнай дзейнасці, Кафедра міжкультурных камунікацый ; склад. Д. А. Крывашэй. – Электронныя тэкставыя даныя. – Мінск, 2017. – 107 с. : табл. – Бібліягр.: с. 100-107. – Рэжым доступу: http://repository.buk.by/handle/123456789/17338. – Загаловак з экрана. – Дэпаніравана ў БДУКМ 27.04.2018, № 027927042018.

Дысцыпліна «Гісторыя міжнародных культурных сувязяў» накіравана на авалоданне студэнтамі кампетэнцыямі, звязанымі з гісторыяй культурнага ўзаемадзеяння чалавецтва, што дазваляе глыбей усвядоміць стан і тэндэнцыі развіцця нацыянальнай культуры, пазнаёміцца з культурай іншых краін, прасачыць магчымыя агульныя падыходы ў гістарычнай рэтраспектыве, і на аснове гэтага выпрацаваць стратэгію супрацоўніцтва, распрацаваць канкрэтныя сацыякультурныя праекты.

УДК 304.4(1-87)(075.8)

Культурная палітыка замежных краін [Электронный ресурс] : вучэбна-метадычны комплекс для спецыяльнасці 1-21 04 01 Культуралогія (па напрамках), напрамку спецыяльнасці 1-21 04 01-02 Культуралогія (прыкладная), спецыялізацыі 1-21 04 01-02 02 Менеджмент міжнародных культурных сувязей / Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў, Факультэт культуралогіі і сацыякультурнай дзейнасці, Кафедра міжкультурных камунікацый ; склад. Д. А. Крывашэй. – Электронныя тэкставыя даныя. – Мінск, 2018. – 77 с. : табл. – Бібліягр.: с. 69-77. – Рэжым доступу: http://repository.buk.by/handle/123456789/17339. – Загаловак з экрана. – Дэпаніравана ў БДУКМ 27.04.2018, № 028027042018.

Дысцыпліна “Культурная палітыка замежных краін” знаёміць студэнтаў з сучаснай тэорыяй і практыкай рэалізацыі дзяржаўных інтарэсаў у сферы культуры, а таксама з прагрэсіўным сусветным вопытам, найбольш значнымі праектамі і дасягненнямі ў галіне міжнароднага культурнага супрацоўніцтва. Асаблівая ўвага ў працэсе вывучэння дысцыпліны звяртаецца на сучаснае разуменне культурнай палітыкі, яе ключавых суб»ектаў і аб»ектаў, тэорыі, нарматыўна-прававых асаблівасцяў, тэхналогій, методык і прыёмаў забеспячэння яе распрацоўкі і рэалізацыі.

УДК 78:004.9(075.8)

Компьютерные технологии в музыке [Электронный ресурс] : учебно-методический комплекс по учебной для специальности 1-17 03 01 Искусство эстрады (по направлениям), направлений специальности 1-17 03 01-01 Искусство эстрады (инструментальная музыка), 1-17 03 01-02 Искусство эстрады (компьютерная музыка) / Белорусский государственный университет культуры и искусств, Факультет музыкального искусства, Кафедра искусства эстрады ; сост. Д. Г. Парфенов. – Электронные текстовые данные. – Минск, 2018. – 61 с. : табл., рис. – Библиогр.: с. 60. – Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/17348. – Заглавие с экрана. – Депонировано в БГУКИ 27.04.2018, № 028127042018.

Предназначен для научно-методического обеспечения процесса подготовки студентов по специальности 1-17 03 01 Искусство эстрады (по направлениям), направлению специальности 1-17 03 01-01 Искусство эстрады (инструментальная музыка) и 1-17 03 01-02 Искусство эстрады (компьютерная музыка) в соответствии с требованиями Положения об учебно-методическом комплексе на уровне высшего образования, утвержденным Постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 26.07.2011 №167.

УДК 304.442+379.8](075.8)

Экономические основы социокультурной деятельности [Электронный ресурс] : для специальности 1-21 04 01 Культурология (по направлениям), специализации 1-21 04 01-02 01 Менеджмент социальной и культурной сферы, специализации 1-21 04 01-02 02 Менеджмент международных культурных связей, специализации 1-21 04 01-02 03 Менеджмент рекламы и общественных связей, специализации 1-21 04 01-02 04 Информационные системы в культуре; специальности 1-23 01 14 Социально-культурная деятельность, специализации 1-23 01 14 01 Организация и методика социально-культурной деятельности в культурно-досуговых учреждениях, специализации 1-23 01 14 03 Организация и методика социально-культурной деятельности в санаторно-оздоровительных и туристско-спортивных учреждениях; специальности 1-21 04 02 Искусствоведение (по направлениям), специализации 1-21 04 02-05 01 Компаративное искусствоведение / Белорусский государственный университет культуры и искусств, Факультет культурологии и социокультурной деятельности, Кафедра философии и методологии гуманитарных наук ; сост. А. И. Гурченко. – Электронные текстовые данные. – Минск, 2017. – 48 с. : табл. – Библиогр.: с. 45-48. – Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/17349. – Заглавие с экрана. – Депонировано в БГУКИ 27.04.2018, № 028227042018.

Предназначен для реализации требований образовательной программы и образовательного стандарта высшего образования ОСВО 1-23 01 14-2013 по специальности 1 21 04 01 Культурология (по направлениям), специализации 1-21 04 01-02 01 Менеджмент социальной и культурной сферы, специализации 1-21 04 01-02 02 Менеджмент международных культурных связей, специализации 1-21 04 01 02 03 Менеджмент рекламы и общественных связей, специализации 1-2104 01-02 04 Информационные системы в культуре, специальности 1-23 01 14 Социально-культурная деятельность, специализации 1-23 01 14 01 Организация и методика социально-культурной деятельности в культурно-досуговых учреждениях, специализации 1-23 01 14 03 Организация и методика социально-культурной деятельности в санаторно-оздоровительных и туристско-спортивных учреждениях, специальности 1-21 04 02 Искусствоведение (по направлениям), специализации 1-21 04 02-05 01 Компаративное искусствоведение и учебного плана по указанным специальностям (peг. № Д 21-1-14/13 уч. от 27.06.2013).