Пропустить контент

07. Июль

Экономика. Экономические науки

УДК 659.4(075.8)

Основы связей с общественностью [Электронный ресурс] : учебно-методический комплекс по учебной дисциплине для специальности 1-21 04 01 Культурология направление специальности 1-21 04 01-02 Культурология (прикладная) специализации 1-21 04 01-02 03 Менеджмент рекламы и общественных связей / Белорусский государственный университет культуры и искусств, Факультет культурологии и социокультурной деятельности, Кафедра межкультурных коммуникаций ; сост. Т. М. Смоликова. – Электронные текстовые данные. – Минск, 2017. – 219 с. : табл., схемы. – Библиогр.: с. 198–205. – Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/13052. – Заглавие с экрана. – Депонировано в БГУКИ 12.07.2017, № 003012072017.

Составлен с учетом программы одноименной дисциплины. Включает рабочую учебную программу, тематические планы и материалы дидактического характера. Кратко изложен основной научный и практический материал и предложены списки основной и дополнительной литературы. Включены темы семинарских занятий, вопросы к экзаменам, показаны критерии оценки знаний студентов.

Библиотечная, библиографическая и научно-информационная деятельность

УДК 021:304.442(075.8)

Социокультурное проектирование в библиотеках [Электронный ресурс] : учебно-методический комплекс по учебной дисциплине для специальности высшего образования второй ступени (магистратура) 11-23 80 01 Библиотековедение, библиографоведение и книговедение / сост. Е. Ю. Козленко. – Электронные текстовые данные. – Минск, 2017. – 86 с. : табл. – Библиогр.: с. 77–80. – Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/13082. – Заглавие с экрана. – Депонировано в БГУКИ 06.07.2017, № 002606072017.

Представляет собой систему дидактических средств обучения дисциплине «Социокультурное проектирование в библиотеках». Включает конспект лекций, задания к практическим и семинарским занятиям, задания для самостоятельной и контролируемой самостоятельной работы, тесты для диагностики качества знаний, перечень вопросов к зачету. Вспомогательный раздел содержит учебно-методическую карту, список основной и дополнительной литературы, рекомендуемой для изучения, терминологический словарь по учебной дисциплине.

УДК 025.5(075.8)

Бібліятэчна-інфармацыйнае абслугоўванне [Электронный ресурс] : вучэбна-метадычны комплекс па вучэбнай дысцыпліне для спецыяльнасці 1-23 01 11 Бібліятэчна-інфармацыйная дзейнасць (па напрамках). Раздзел 1. Арганізацыя і тэхналогія бібліяграфічнай работы / склад. С. В. Зыгмантовіч. – Электронные текстовые данные. – Мінск, 2017. – 92 с. : іл., табл. – Бібліягр.: с. 89–92. – Рэжым доступу: http://repository.buk.by/handle/123456789/13038. – Загаловак з экрана. – Дэпанавана ў БДУКМ 06.07.2017, № 002806072017.

Складзены ў дадпаведнасці з тыпавой вучэбнай праграмай аднайменнай дысцыпліны. Уключае спасылкі на электронныя вучэбныя дапаможнікі па курсу, матэрыялы дыдактычнага характару. Уключаны матэрыялы да семінарскіх, практычных і лабараторных заняткаў, заданні для кантраліруемай самастойнай работы студэнтаў, пытанні да заліку і экзамену, тэставыя заданні, прапанаваны спіс рэкамендаванай літаратуры.

Языкознание (лингвистика)

УДК 811.161.3(075.8)

Беларуская мова (прафесійная лексіка) [Электронны рэсурс] : вучэбна-метадычны комплекс па дысцыпліне для спецыяльнасцей 1-15 02 01 Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва (па напрамках), 1-16 01 02 Дырыжыраванне (па напрамках), 1-16 01 06 Духавыя інструменты (па напрамках), 1-16 01 10 Спевы (па напрамках), 1-17 01 05 Рэжысура свят (па напрамках), 1-17 02 01 Харэаграфічнае мастацтва (па напрамках), 1-17 03 01 Мастацтва эстрады (па напрамках), 1-18 01 01 Народная творчасць (па напрамках), 1-21 04 01 Культуралогія (па напрамках), 1-21 04 02 Мастацтвазнаўства (па напрамках), 1-23 01 11 Бібліятэчна-інфармацыйная дзейнасць (па напрамках) 1-23 01 14 Сацыяльна-культурная дзейнасць / Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў, Факультэт інфармацыйна-дакументных камунікацый, Кафедра беларускай філалогіі і сусветнай літаратуры ; склад.: А. М. Пісарэнка, В. А. Гуліцкая, В. В. Шунейка. – Электронныя текставыя даныя. – Мінск, 2017. – 318 с. : табл. – Бібліягр.: с. 294–299. – Рэжым доступу: http://repository.buk.by/handle/123456789/13072. – Загаловак з экрана. – Дэпанавана ў БДУКМ 12.07.2017, № 003112072017.

Складзен з улікам праграмы аднайменнай дысцыпліны. Мае на мэце забяспечыць грунтоўнымі ведамі да асэнсаванага ўспрыняцця лінгвістычных дысцыплін, прадугледжаных універсітэцкімі планамі навучання. Сістэмна і ўсебакова адлюстроўвае самыя актуальныя і праблемныя пытанні культуры маўлення, сістэматызуе і паглыбляе веды студэнтаў ў галіна фанетыкі і арфаэпіі, марфалогіі і правапісу, лексікалогіі і лексікаграфіі, функцыянальнай стылістыкі; фарміруе навыкі і ўменні ў розных відах маўленчай дзейнасці, мае на мэце навучыць прыёмам самастойнай работы з моўным і маўленчым матэрыялам у штодзённай вучэбна-навуковай і будучай прафесійнай дзейнасці. Складаецца з вучэбнай праграмы, вучэбна-метадычных карт, практыкума, тэматыкі практычных заняткаў, пытанняў да заліку, спіса рэкамендаванай літаратуры, крытэрыяў ацэнкі вынікаў вучэбнай дзейнасці студэнтаў.

УДК 811.161.3’38(075.8)

Культура прафесійнага маўлення [Электронны рэсурс] : вучэбна-метадычны комплекс па дысцыпліне для спецыяльнасцей 1-17 03 01 Мастацтва эстрады (па напрамках), 1-18 01 01 Народная творчасць (па напрамках), 1-21 04 01 Культуралогія (па напрамках), 1-21 04 02 Мастацтвазнаўства (па напрамках), 1-23 01 14 Сацыяльна-культурная дзейнасць / Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў, Факультэт інфармацыйна-дакументных камунікацый, Кафедра беларускай філалогіі і сусветнай літаратуры ; склад.: В. А. Гуліцкая. – Электронныя текставыя даныя. – Мінск, 2017. – 110 с. : табл. – Бібліягр.: с. 109-110. – Рэжым доступу: http://repository.buk.by/handle/123456789/13043. – Загаловак з экрана. – Дэпанавана ў БДУКМ 12.07.2017, № 003312072017.

Складзен з улікам праграмы аднайменнай дысцыпліны. Мае на мэцезабяспечыць грунтоўнымі ведамі да асэнсаванага ўспрыняцця гуманітарных дысцыплін, прадугледжаных ўніверсітэцкімі планамі навучання. Сістэмна і ўсебакова адлюстроўвае самыя актуальныя і праблемныя пытанні культуры маўлення Складаецца з вучэбнай праграмы, вучэбна-метадычных карт, канспекта лекцый, практыкума, тэматыкі практычных заняткаў, пытанняў да заліку, спіса рэкамендаванай літаратуры, крытэрыяў ацэнкі вынікаў вучэбнай дзейнасці студэнтаў.

УДК 811.161.3’271’38(075.8)

Стылістыка і культура маўлення [Электронны рэсурс] : вучэбна-метадычны комплекс па дысцыпліне для спецыяльнасцей 1-18 01 01 Народная творчасць (па напрамках), 1-21 04 01 Культуралогія (па напрамках), 1-21 04 02 Мастацтвазнаўства (па напрамках), 1-23 01 14 Сацыяльна-культурная дзейнасць, 1-23 01 11 Бібліятэчна-інфармацыйная дзейнасць (па напрамках) / Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў, Факультэт інфармацыйна-дакументных камунікацый, Кафедра беларускай філалогіі і сусветнай літаратуры ; склад.: А. М. Пісарэнка. – Электронныя текставыя даныя. – Мінск, 2017. – 122 с. : табл. – Бібліягр.: с. 115-118. – Рэжым доступу: http://repository.buk.by/handle/123456789/13077. – Загаловак з экрана. – Дэпанавана ў БДУКМ 12.07.2017, № 003212072017.

Складзен з улікам праграмы аднайменнай дысцыпліны. З’яўляецца адным з сучасных і перспектыўных кірункаў сучасных лінгвістычных і метадычных даследаванняў, а таксама дазваляе істотна паглыбіць, абагульніць, сістэматызаваць моўную інфармацыю, маўленчыя факты. Складаецца з вучэбнай праграмы, вучэбна-метадычных карт, канспекта лекцый, практыкума, тэматыкі практычных заняткаў, пытанняў да заліку, спіса рэкамендаванай літаратуры, крытэрыяў ацэнкі вынікаў вучэбнай дзейнасці студэнтаў.

Музыка и зрелищные искусства

УДК 792.7:378(075.8)

Введение в специальность и информационная культура специалиста [Электронный ресурс] : учебно-методический комплекс по учебной дисциплине для специальности 1-17 03 01 Искусство эстрады (по направлениям), направлений специальности 1-17 03 01-01 Искусство эстрады (инструментальная музыка), 1-17 03 01-03 Пение, 1-17 03 01-02 Компьютерная музыка / Белорусский государственный университет культуры и искусств, Факультет музыкального искусства, Кафедра искусства эстрады ; сост. И. А. Смирнова. – Электронные текстовые данные. – Минск, 2017. – 49 с. : табл. – Библиогр.: с. 47-48. – Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/13041. – Заглавие с экрана. – Депонировано в БГУКИ 12.07.2017, № 002912072017.

Разработан с целью оказания методической помощи студентам 1 курса при изучении дисциплины, что будет способствовать осознанному и активному участию первокурсников в учебном процессе ВУЗа. Включает введение, теоретический раздел, практический раздел, раздел контроля знаний, вспомогательный раздел. В содержание входят: краткое изложение всех тем учебного материала, практические задания по темам дисциплины, перечни вопросов по темам семинарских занятий и вопросов к зачету, задания для контролируемой самостоятельной работы студентов, критерии оценки результатов учебной деятельности, учебная программа по дисциплине, учебно-методическая карта дисциплины, перечень информационно-аналитических материалов, рекомендуемых для изучения учебной дисциплины и список рекомендуемой литературы.

УДК [780.6+781.631](075.8)

Инструментоведение и инструментовка [Электронный ресурс] : учебно-методический комплекс по учебной дисциплине для специальности 1-18 01 01 Народное творчество (по направлениям), направления специальности 1-18 01 01-02 Народное творчество (инструментальная музыка), специализации 1-18 01 01-02 01 Инструментальная музыка народная / сост. Е. Н. Волынец, С. С. Оводок. – Электронные текстовые данные. – Минск, 2017. – 170 с. : табл., нот. прим. – Библиогр.: с. 151-152. – Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/13016. – Заглавие с экрана. – Депонировано в БГУКИ 04.07.2017, № 001704072017.

Цель учебно-методического комплекса по дисциплине «Инструментоведение и инструментовка» – комплексное изучение инструментов симфонического оркестра и оркестров народных инструментов в объеме, необходимом для дальнейшей практической деятельности будущего специалиста в качестве руководителя инструментального коллектива (оркестра, ансамбля). УМК включает в себя теоретические разработки, тематику семинарских занятий, методические рекомендации по подготовке, оформлению и защите курсовых работ, задания для самостоятельной работы студентов, примерную тематику курсовых работ, программные требования к зачету и экзамену, критерии оценки итогов учебной деятельности студентов, типовую учебную программу, список основной и дополнительной литературы и информационно-аналитические материалы.

УДК 37.013:78.01(075.8)

Изучение педагогического репертуара [Электронный ресурс] : учебно-методический комплекс по учебной дисциплине для специальности 1-18 01 01 Народное творчество (по направлениям), направления специальности 1-18 01 01-02 Народное творчество (инструментальная музыка), специализации 1-18 01 01-02 01 Инструментальная музыка народная / сост. Е. Н. Волынец. – Электронные текстовые данные. – Минск, 2017. – 56 с. : табл., нот. прим. – Библиогр.: с. 51-52. – Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/13018. – Заглавие с экрана. – Депонировано в БГУКИ 04.07.2017, № 001804072017.

Цель учебно-методического комплекса по дисциплине «Изучение педагогического репертуара» – формирование у студентов комплекса знаний, профессиональных навыков и умений, позволяющих вести самостоятельную педагогическую работу в соответствии с избранным видом деятельности. УМК составлен с учетом программы одноименной дисциплины. Включает теоретические разработки, задания для самостоятельной работы студентов, программные требования к экзамену, критерии оценки итогов учебной деятельности студентов, учебную программу, список основной и дополнительной литературы.

УДК 781.97:[785.1-785.7]-028.78(075.8)

Оркестровая и ансамблевая литература [Электронный ресурс] : учебно-методический комплекс по учебной дисциплине для специальности 1-18 01 01 Народное творчество (по направлениям), направления специальности 1-18 01 01-02 Народное творчество (инструментальная музыка), специализации 1-18 01 01-02 01 Инструментальная музыка народная / сост. В. В. Старикова. – Электронные текстовые данные. – Минск, 2017. – 173 с. : табл., нот. прим. – Библиогр.: с. 168-173. – Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/13020. – Заглавие с экрана. – Депонировано в БГУКИ 04.07.2017, № 001904072017.

УМК составлен с учетом программы одноименной дисциплины. В теоретический раздел включен лекционный материал. Практический раздел включает в себя список музыкальных сочинений, обязательных для прослушивания студентами, тематику семинарских занятий. Раздел контроля знаний представлен материалами для мониторинга результатов учебной деятельности студентов и включает в себя задания для самостоятельной контролируемой работы студентов, вопросы к зачету. Вспомогательный раздел включает учебную программу по дисциплине и список рекомендуемой литературы.

УДК 781.66:785-028.78(075.8)

Аккомпаниаторское мастерство [Электронный ресурс] : учебно-методический комплекс по учебной дисциплине для специальности 1-18 01 01 Народное творчество (по направлениям), направления специальности 1-18 01 01-02 Народное творчество (инструментальная музыка), специализации 1-18 01 01-02 01 Инструментальная музыка народная / сост. О. А. Немцева. – Электронные текстовые данные. – Минск, 2017. – 86 с. : табл., нот. прим. – Библиогр.: с. 84-86. – Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/13022. – Заглавие с экрана. – Депонировано в БГУКИ 04.07.2017, № 002004072017.

УМК составлен с учетом программы одноименной дисциплины. Включает учебную программу, тематический план и материалы дидактического характера. Кратко изложен основной теоретический материал, предложен перечень рекомендуемой литературы и примерный репертуарный список. включены вопросы для коллективного обсуждения, задания для самостоятельной работы с приложением научно-теоретических, учебно-методических и нотных источников для самоподготовки студентов, методические рекомендации преподавателям и студентам, задания для самостоятельной контролируемой работы студентов.

УДК [782.071.2+ 785.071.2](075.8)

История и теория дирижерского исполнительства [Электронный ресурс] : учебно-методический комплекс по учебной дисциплине для специальности 1-18 01 01 Народное творчество (по направлениям), направления специальности 1-18 01 01-02 Народное творчество (инструментальная музыка), специализации 1-18 01 01-02 01 Инструментальная музыка народная 1-18 01 01-02 02 Инструментальная музыка духовая. Раздел 1. История западноевропейского и русского дирижерского исполнительства / сост.: О. А. Немцева, В. М. Волоткович. – Электронные текстовые данные. – Минск, 2017. – 139 с. : табл. – Библиогр.: с. 138-139. – Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/13068. – Заглавие с экрана. – Депонировано в БГУКИ 05.07.2017, № 002105072017.

Целью УМК является формирование у студентов комплексной системы историко-теоретических знаний в области творческой (дирижерской) деятельности. УМК составлен с учетом программы одноименной дисциплины. Включает учебную программу, тематический план и материалы дидактического характера. Представлен курс лекций, предложен перечень информационных ресурсов по проблематике учебной дисциплины, список рекомендованной литературы для самоподготовки студентов, структурированный по темам учебной дисциплины. Включены вопросы к семинарским занятиям, вопросы для самоконтроля, задания для самостоятельной контролируемой работы студентов и вопросы к зачету.

УДК 785:[780.647.2+647.3](075.8)

Специнструмент (баян, аккордеон) [Электронный ресурс] : учебно-методический комплекс по учебной дисциплине для специальности 1-18 01 01 Народное творчество (по направлениям), направления специальности 1-18 01 01-02 Народное творчество (инструментальная музыка), специализации 1-18 01 01-02 01 Инструментальная музыка народная / сост. В. В. Старикова. – Электронные текстовые данные. – Минск, 2017. – 198 с. : табл., нот. прим. – Библиогр.: с. 146-149. – Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/13029. – Заглавие с экрана. – Депонировано в БГУКИ 05.07.2017, № 002205072017.

Составлен с учетом программы одноименной дисциплины. Включает учебную программу, тематические планы и материалы дидактического характера. Кратко изложено теоретическое содержание аудиторной работы студентов по дисциплине, основной практический материал. Раздел контроля знаний представлен программными требованиями по освоению курса, перечнем рекомендованных средств диагностики компетенции студента, критериями оценки результатов учебной деятельности студентов. Вспомогательный раздел включает учебную программу по дисциплине, список рекомендуемой литературы, а так же учебно-методическое пособие О. А. Немцевой «Популярная музыка».

УДК 781.631:[785-028.78+378.091.3](075.8)

Инструментоведение и инструментовка [Электронный ресурс] : методические рекомендации по подготовке, оформлению и защите курсовых работ по учебной дисциплине для специальности 1-18 01 01 Народное творчество (по направлениям), направления специальности 1-18 01 01-02 Народное творчество (инструментальная музыка), специализации 1-18 01 01-02 01 Инструментальная музыка народная / сост. О. А. Немцева. – Электронные текстовые данные. – Минск, 2017. – 25 с. : табл. – Библиогр.: с. 20. – Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/13030. – Заглавие с экрана. – Депонировано в БГУКИ 05.07.2017, № 002305072017.

Составлены с учетом программы одноименной дисциплины. Включает требования к подготовке, оформлению и защите курсовых работ. Включает примеры оформления титульного листа, составления и и оформления оглавления, библиографического описания источников.

УДК 785.1-028.78:781.632(075.8)

Оркестровый класс [Электронный ресурс] : учебно-методический комплекс по учебной дисциплине для специальности 1-18 01 01 Народное творчество (по направлениям), направления специальности 1-18 01 01-02 Народное творчество (инструментальная музыка), специализации 1-18 01 01-02 01 Инструментальная музыка народная / сост. С. С. Оводок. – Электронные текстовые данные. – Минск, 2017. – 59 с. : табл., ил., нот. прим. – Библиогр.: с. 58-59. – Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/13032. – Заглавие с экрана. – Депонировано в БГУКИ 06.07.2017, № 002406072017.

Цель УМК – формирование у студентов комплексной системы знаний, умений и творческого опыта в области исполнительской деятельности. Комплекс включает учебную программу, тематические планы и материалы дидактического характера. Кратко изложено теоретическое содержание аудиторной работы студентов по учебной дисциплине, основной практический материал и предложен список рекомендуемой литературы. Включены методические рекомендации студентам и преподавателям, репертуарный список и репертуарные программные требования, перечень рекомендуемых средств диагностики результатов учебной деятельности, вопросы к зачетам и экзаменам, показаны критерии оценки знаний студентов.

УДК 780.61/.66-028.78:[785.011.26.03+781](075.8)

История и теория исполнительства на народных инструментах [Электронный ресурс] : учебно-методический комплекс по учебной дисциплине для специальности 1-18 01 01 Народное творчество (по направлениям), направления специальности 1-18 01 01-02 Народное творчество (инструментальная музыка), специализации 1-18 01 01-02 01 Инструментальная музыка народная / сост.: Н. П. Яконюк, О. А. Немцева. – Электронные текстовые данные. – Минск, 2017. – 177 с. : табл., диагр., схемы. – Библиогр.: с. 174-177. – Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/13034. – Заглавие с экрана. – Депонировано в БГУКИ 06.07.2017, № 002506072017.

Составлен с учетом программы одноименной дисциплины. Включает учебную программу, тематический план и материалы дидактического характера. Представлен полный курс лекций, предложен перечень информационных ресурсов по проблематике учебной дисциплины, список рекомендованной литературы для самоподготовки студентов, структурированный по темам учебной дисциплины. Включены вопросы к семинарским занятиям, вопросы для самоконтроля, задания для самостоятельной контролируемой работы студентов, варианты тестовых заданий и вопросы к зачету.

УДК 785:780.616.432(075.8)

Специнструмент (фортепиано) [Электронный ресурс] : учебно-методический комплекс по учебной дисциплине для специальности 1-17 03 01 Искусство эстрады (по направлениям), направление специальности 1-17 03 01-01 Искусство эстрады (инструментальная музыка) / сост. Ю. И. Рубаник. – Электронные текстовые данные. – Минск, 2017. – 52 с. : табл. – Библиогр.: с. 50-52. – Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/13036. – Заглавие с экрана. – Депонировано в БГУКИ 06.07.2017, № 002706072017.

Разработан с целью формирования у студентов комплексной системы знаний, умений, навыков, а также творческого опыта в области исполнительской деятельности. Включает краткое изложение всех тем учебного материала, задание для самостоятельной контролируемой работы студентов, репертуарные и программные требования, примерный список произведений для изучения, критерии оценки результатов учебной деятельности, учебно-методическую карту учебной дисциплины и список рекомендуемой литературы.