ПОИСК ПО САЙТУ
Беларусь Библиотечная
5 простых шагов, чтобы стать студентом белорусского университета
Гранты на обучение в Республике БеларусьГжельский государственный университетГомельский государственный технический университет
Белорусский государственный экономический университетБелорусская медицинская академия последипломного образования
Белорусский государственный технологический университетФНКА Белорусов России


Могилевский институт МВД Республики Беларусь
Акадэмія Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь

 


Нравится

Погода Минск
Информация сайта pogoda.byНавуковыя выданні

Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваўВеснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў
Оценка эффективности деятельности библиотек по созданию электронных информационных ресурсовЮ. Н. Галковская, С. В. Зыгмантович,
М. Г. Пшибытко, О. В. Бондарчук

Оценка эффективности деятельности библиотек по созданию электронных информационных ресурсов / Ю. Н. Галковская [и др.] ; М-во культуры Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т культуры и искусств. – Минск : БГУКИ, 2021. – 293 с.

ISBN 978-985-522-268-3.

Монография является результатом исследования проблем оценки электронных информационных ресурсов, создаваемых библиотеками. Основана на изучении международных и отечественных подходов, тенденций в данной области. Представлена методика комплексной оценки эффективности деятельности библиотек по созданию ЭИР, сочетающая в себе экономическую, технологическую и социальную составляющие.

 Для исследователей, занимающихся вопросами деятельности библиотек, практических работников в области формирования и предоставления ЭИР, может быть полезна студентам, изучающим библиотечное дело.
Культура Беларуси: реалии современностиКультура Беларуси: реалии современности : IХ Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 45-летию учрежд. образ. «Белорус. гос. ун-т культуры и искусств», Минск, 8 окт. 2020 г. : сб. науч. ст. / М-во культуры Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т культуры и искусств ; редкол.: Н. В. Карчевская (пред.) [и др.]. – Минск : БГУКИ, 2020. – 460 с.

ISBN 978-985-522-267-6.

Сборник включает доклады участников IХ Международной научно-практической конференции «Культура Беларуси: реалии современности».

Рассматриваются вопросы историко-культурного наследия в современной системе духовных ценностей, исследуются проблемы преемственности отечественного искусства и интеграции культурных традиций в современный художественный контекст, роль учреждений культуры в формировании национальной идеологии.

Для научных работников, преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов учреждений высшего образования сферы культуры.
Проектирование компетентностной модели выпускника по специальности «библиотечно-информационная деятельность»Проектирование компетентностной модели выпускника по специальности «библиотечно-информационная деятельность» / Ю. Н. Галковская [и др.] ; М-во культуры Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т культуры и искусств. – Минск : БГУКИ, 2020. – 285 с.

ISBN 978-985-522-257-7.

В коллективной монографии впервые обобщен зарубежный опыт в области изучения требований работодателей к компетенциям специалистов библиотечно-информационной сферы. На основе изучения требований организаций-заказчиков кадров обоснованы новые направления подготовки по специальности «библиотечно-информационная деятельность» в Белорусском государственном университете культуры и искусств.

Предназначено для использования в деятельности библиотек, учреждений высшего и среднего специального образования при подготовке специалистов для библиотечно-информационной сферы, а также организаций, реализующих образовательные программы повышения квалификации и переподготовки кадров.
Эвалюцыя будаўнічых матэрыялаў і тэхнікі манументальнага дойлідства Беларусі ХІ–XVIII стст.Трусаў, А. А.

Эвалюцыя будаўнічых матэрыялаў і тэхнікі манументальнага дойлідства Беларусі ХІ–XVIII стст. / А. А. Трусаў ; М-ва культуры Рэспублікі Беларусь, Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў. – Мінск : БДУКМ, 2020. – 306 с. : іл.

ISBN 978-985-522-241-6.

Гэтая манаграфія – плён навуковай дзейнасці аўтара ў галіне архітэктурнай археалогіі. Аналіз развіцця гісторыі будаўнічай тэхнікі, у тым ліку гісторыі будаўнічых матэрыялаў беларускага мураванага дойлідства ХІ–XVIII стст., дазволіў аўтару вылучыць некалькі этапаў іх існавання і вызначыць іх перыядызацыю: візантыйскі перыяд (XI–XII стст.); гатычны перыяд (ХІІІ – першая палова XVI ст.); эпоха рэнесансу (сярэдзіна ХVІ – пачатак ХVІІ ст.), эпоха барока (канец ХVІ– ХVІІІ ст.). У аснову кнігі пакладзены вынікі даследаванняў не толькі беларускіх даследчыкаў, але і навукоўцаў з Расіі і Літвы.

Выданне забяспечана грунтоўнай біблія¬графіяй, мае рэзюмэ на англійскай, рускай, нямецкай, польскай і літоўскай мовах.

Будзе карыснай археолагам, рэстаўратарам, архітэктарам, краязнаўцам, а таксама гісторыкам архітэктуры і музейным спецыялістам.
Стылістыка беларускага мастацкага маўленняПісарэнка, А. М.

Стылістыка беларускага мастацкага маўлення / А. М. Пісарэнка ; М-ва культуры Рэсп. Беларусь, Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў. – Мінск : БДУКМ, 2020. – 263 с.

 ISBN 978-985-522-248-5.

Манаграфія прысвечана даследаванню маўленчых асаблівасцей мастацкага стылю разнажанравых паэтычных, празаічных, драматургічных твораў беларускіх класікаў і сучасных аўтараў. Комплексна вызначаюцца самабытнасць мастацкага маўлення і спосабы праяўлення індывідуальнасці майстроў слова: гукапіс, словатворчасць, кантэкстуальнасць лексічных і фразеалагічных адзінак і інш.

 Матэрыялы даследавання будуць запатрабаваны філолагамі пры напісанні навуковых і рознатэматычных творчых прац, вывучэнні лексічнай сістэмы беларускай мовы.

Будуць карыснымі рэжысёрам, сцэнарыстам, журналістам, спецыялістам рэкламнай сферы, выдавецкай справы, а таксама ўсім, хто цікавіцца беларускай мовай і літаратурай.
Навуковы пошук у сферы сучаснай культуры і мастацтваНавуковы пошук у сферы сучаснай культуры і мастацтва : матэрыялы навук. канф. прафесарска-выкладчыцкага складу БДУКМ, Мінск, 22 лістап. 2018 г. і 21 лістап. 2019 г. / М-ва культуры Рэсп. Беларусь, Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў ; рэдкал.: А. А. Корбут [і інш.]. – Мінск : БДУКМ, 2020. – 351 c.

 ISBN 978-985-522-254-6.

Зборнік складзены на аснове дакладаў удзельнікаў міжнародных навуковых канферэнцый прафесарска-выкладчыцкага складу 2018–2019 гг. Разглядаюцца актуальныя праблемы культурнай палітыкі, міжкультурнай камунікацыі і дыялогу культур, формы і метады патрыятычнага, маральнага і эстэтычнага выхавання ў сучасным грамадстве, захавання самабытнасці культуры і мастацтва ў інфармацыйнай прасторы, фарміравання сістэмы культурна-адукацыйнага патэнцыялу.

Адрасуецца выкладчыкам, навуковым супрацоўнікам, а таксама аспірантам, магістрантам і студэнтам устаноў адукацыі сферы культуры.
Культура. Наука. ТворчествоКультура. Наука. Творчество : ХIV Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 75-летию Великой Победы и 45-летию Белорусского государственного университета культуры и искусств, Минск, 14 мая 2020 г. : сб. науч. ст. / М-во культуры Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т культуры и искусств ; редкол.: А. А. Корбут [и др.]. – Минск : БГУКИ, 2020. – 448 c.

ISBN 978-985-522-253-9.

В сборник включены доклады, посвященные 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Рассматри¬ваются военно-патриотическая, искусствоведческая и историко-культурная проблематика; вопросы сохранения и ревитализации историко-культурного наследия, популяризации и продвижения национальной культуры. Акцентируется внимание на проблемах эстетического и патриотического воспитания молодежи.

Для научных работников, преподавателей, аспирантов, маги¬странтов и студентов учреждений высшего образования сферы культуры.
Актуальные проблемы и перспективы развития декоративно-прикладного искусстваАктуальные проблемы и перспективы развития декоративно-прикладного искусства : материалы научно-практической конференции, посвященной 25-летию образования кафедры народного декоративно-прикладного искусства Белорус. гос. ун-та культуры и искусств, Минск, 21–22 нояб. 2018 г. / М-во культуры Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т культуры и искусств ; редкол.: Г. Ф. Шауро, А. А. Ковалев, Л. В. Домненкова. – Минск : БГУКИ, 2020. – 273 с.

ISBN 978-985-522-243-0.

В сборник вошли статьи по проблемам развития изобразительного и декоративно-прикладного искусства, специфике и направленности реставрационной деятельности, особенностям преподавания творческих дисциплин в высшей школе.

Адресуется широкому кругу специалистов в области искусствоведения, культурологии, исторических наук, реставрации, студентам и магистрантам художественных специальностей. Материалы сборника публикуются в авторской редакции и отражают точку зрения исследователя.

Гісторыка-культурная спадчына Барысаўскага рэгіёна паводле працы Я. Тышкевіча «Апісанне Барысаўскага павета»Гісторыка-культурная спадчына Барысаўскага рэгіёна паводле працы Я. Тышкевіча «Апісанне Барысаўскага павета» : Сёмыя Тышкевіцкія чытанні, Барысаў, 15 мая 2018 г. : зб. арт. / М-ва культуры Рэсп. Беларусь, Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў, Барыс. райвыканкам ; рэдкал.: А. І. Смолік (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БДУКМ, 2020. – 118 c.

ISBN 978-985-522-238-6.

Упершыню прадметам культуралагічнага асэнсавання сталі розныя сферы жыццядзеяння Барысаўшчыны, праблемы вывучэння, рэпрэзен-тацыі і захавання гісторыка-культурнай спадчыны рэгіёна.

Адрасуецца шырокаму колу чытачоў, якія цікавяцца нацыянальнай культурай.
Культура Беларуси: реалии современностиКультура Беларуси: реалии современности : VIII Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. Году малой родины в Респ. Беларусь, Минск, 10 окт. 2019 г. : сб. науч. ст. / М-во культуры Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т культуры и искусств ; редкол.: А. А. Корбут (пред.) [и др.]. – Минск : БГУКИ, 2019. – 594 с.

ISBN 978-985-522-233-1.

Сборник включает доклады участников VIII Международной научно- практической конференции «Культура Беларуси: реалии современности».

Рассматриваются вопросы историко-культурного наследия в современной системе духовных ценностей, исследуются проблемы преемственности отечественного искусства и интеграции культурных традиций в современный художественный контекст, роль учреждений культуры в формировании национальной идеологии.

Для научных работников, преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов учреждений высшего образования сферы культуры.
Навуковы пошук у сферы культуры і мастацтваНавуковы пошук у сферы культуры і мастацтва : матэрыялы навук. канф. прафесарска-выкладчыцкага складу БДУКМ, Мінск, 23 лістап. 2017 г. / М-ва культуры Рэсп. Беларусь, Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў ; рэдкал.: А. А. Корбут [і інш.]. – Мінск : БДУКМ, 2019. – 264 c.

ISBN 978-985-522-204-1.

У выданні прадстаўлены матэрыялы навуковай канферэнцыі прафесарска-выкладчыцкага складу БДУКМ, прысвечанай Году навукі ў Рэспубліцы Беларусь. Яе ўдзельнікі разглядаюць актуальныя праблемы і задачы культурнай палітыкі ў нашай краіне, тэхналогіі захавання культурнай спадчыны ў інфармацыйнай прасторы, стан і перспектывы развіцця сучаснай беларускай культуры і мастацтва, праблемы сацыякультурнай і бібліятэчна-інфармацыйнай дзейнасці ў сістэме фарміравання культурна-адукацыйнага патэнцыялу, захаванне самабытнасці культуры і мастацтва ва ўмовах міжкультурных камунікацый у кантэксце сучаснага грамадства.

Адрасуецца выкладчыкам, навуковым супрацоўнікам, а таксама аспірантам, магістрантам і студэнтам, якія ажыццяўляюць даследаванні ў гэтай сферы дзейнасці.
Культура. Наука. Творчество
Культура. Наука. Творчество
: ХIII Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, Минск, 16 мая 2019 г. : сб. науч. ст. / М-во культуры Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т культуры и искус¬ств ; редкол.: А. А. Корбут [и др.]. – Минск : БГУКИ, 2019. – 583 c.

ISBN 978-985-522-218-8.

Сборник составлен на основе докладов ХIII Международной научно-практической конференции «Культура. Наука. Творчество», посвященной 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Рассматриваются тенденции развития современного искусства в контексте феномена культурно-исторического наследия, исследуется состояние культурной среды и условий для выражения разносторонних форм культурно-творческого потенциала социума.

Для научных работников, преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов учреждений высшего образования сферы культуры.

Бондарь, П. И. Духовные вызовы модернизации: концепты и практика
Бондарь, П. И.
Духовные вызовы модернизации: концепты и практика / П. И. Бондарь ; М-во культуры Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т культуры и искусств. – Минск : БГУКИ, 2019. – 400 с.

ISBN 978-985-522-217-1.

Анализируются изменения в духовно-нравственной сфере Республики Беларусь. Выявлены тенденции и закономерности демократизации, социально-экономического развития, трансформации инновационного потенциала. Фокусируется внимание на теоретических аспектах и технологиях формирования имиджа государства, гуманитарно-мировоззренческой культуры, творческого мышления и профессиональных компетенций специалиста XXI в. Обосновываются средства и методы патриотического воспитания личности, обеспечения национальной независимости и безопасности в условиях глобализации, геополитической нестабильности. Критически осмыслено духовно-идеологическое наследие советской эпохи и выявлены источники его деформаций, уроки для институтов государства и гражданского общества.

Монография полезна ученым, менеджерам, аспирантам, магистрантам, студентам.

Кривошеева, С. В. Особенности развития сценографии в драматических театрах Беларуси на рубеже XX–XXI вв.Кривошеева, С. В. Особенности развития сценографии в драматических театрах Беларуси на рубеже XX–XXI вв. / С. В. Кривошеева ; М-во культуры Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т культуры и искусств. – Минск : БГУКИ, 2019. – 167 с.

В монографии впервые обоснована и адаптирована применительно к белорусскому искусству типология сценографических решений с учетом основных форм его бытования. Обобщен и введен в научный оборот большой фактологический материал, явившийся результатом искусствоведческого анализа многочисленных спектаклей на сцене театров и из фондов видео- и фотодокументов драматических театров Беларуси. Определены основные тенденции развития сценографического искусства Беларуси на рубеже ХХ–ХХІ вв.

Результаты исследования могут быть применены в учебной практике художественных и театральных учебных заведений, системы повышения квалификации и переподготовки кадров в сфере культуры.

Научные выводы монографии могут стать основой для проведения дальнейших исследований в области театрального искусства Беларуси.
Культура Беларуси: реалии современности : VII Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. Году малой родины в Респ. Беларусь, Минск, 4 окт. 2018 г. : сб. науч. ст. / М-во культуры Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т культуры и искусств ; редкол.: А. А. Корбут (пред.) [и др.]. – Минск : БГУКИ, 2018. – 257 с. ISBN 978-985-522-208-9. В сборник включены доклады участников VII Международной научно- практической конференции «Культура Беларуси: реалии современности», отражающие проблемы изучения прошлого и настоящего белорусского народа, «малой родины», роль учреждений культуры в формировании патриотических качеств молодого поколения. Адресуется научным работникам, преподавателям, аспирантам, магистрантам, студентам учреждений высшего образования.Культура Беларуси: реалии современности : VII Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. Году малой родины в Респ. Беларусь, Минск, 4 окт. 2018 г. : сб. науч. ст. / М-во культуры Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т культуры и искусств ; редкол.: А. А. Корбут (пред.) [и др.]. – Минск : БГУКИ, 2018. – 257 с.

ISBN 978-985-522-208-9.

В сборник включены доклады участников VII Международной научно- практической конференции «Культура Беларуси: реалии современности», отражающие проблемы изучения прошлого и настоящего белорусского народа, «малой родины», роль учреждений культуры в формировании патриотических качеств молодого поколения.

Адресуется научным работникам, преподавателям, аспирантам, магистрантам, студентам учреждений высшего образования.
Навуковы пошук у сферы культуры і мастацтваНавуковы пошук у сферы культуры і мастацтва : матэрыялы навук. канф. прафесарска-выкладчыцкага складу БДУКМ, прысвеч. Году культуры ў Рэспубліцы Беларусь, Мінск, 24 лістап. 2016 г. / М-ва культуры Рэсп. Беларусь, Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў ; рэдкал.: Ю. П. Бондар (старш.) [і інш.]. – Мінск : БДУКМ, 2018. – 594 c.

ISBN 978-985-522-204-1.

У выданні прадстаўлены матэрыялы навуковай канферэнцыі прафесарска-выкладчыцкага складу БДУКМ, прысвечанай Году культуры ў Рэспубліцы Беларусь. Яе ўдзельнікі разглядаюць актуальныя праблемы і задачы культурнай палітыкі ў нашай краіне, тэхналогіі захавання культурнай спадчыны ў інфармацыйнай прасторы, стан і перспектывы развіцця сучаснай беларускай культуры і мастацтва, праблемы сацыякультурнай і бібліятэчна-інфармацыйнай дзейнасці ў сістэме фарміравання культурна-адукацыйнага патэнцыялу, захаванне самабытнасці культуры і мастацтва ва ўмовах міжкультурных камунікацый у кантэксце сучаснага грамадства.

Адрасуецца выкладчыкам, навуковым супрацоўнікам, а таксама аспірантам, магістрантам і студэнтам, якія ажыццяўляюць даследаванні ў гэтай сферы дзейнасці.
Культура. Наука. ТворчествоКультура. Наука. Творчество : ХII Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 3 мая 2018 г. : сб. науч. ст. / М-во культуры Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т культуры и искусств ; редкол.: А. А. Корбут [и др.]. – Минск : БГУКИ, 2018. – 603 c.

ISBN 978-985-522-205-8.

Сборник составлен на основе докладов ХII Международной научно-практической конференции «Культура. Наука. Творчество». Рассматриваются тенденции развития современного искусства в контексте феномена культурно-исторического наследия, исследуется состояние культурной среды и условий для выражения разносторонних форм культурно-творческого потенциала социума.

Для научных работников, преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов учреждений высшего образования сферы культуры.
Политическая наука постсоветского обществаБондарь, Ю. П.

Политическая наука постсоветского общества: становление и тенденции развития (на примере Беларуси и России) / Ю. П. Бондарь ; М-во культуры Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т культуры и искусств. – Минск : БГУКИ, 2017. – 305 с.

ISBN 978-985-522-164-8.

На достоверном эмпирическом материале исследуются эволюционные изменения в политической науке Беларуси и России как феномене духовной культуры постсоветского общества. Комплексно анализируются опыт и проблемы ее становления, достижения и нерешенные задачи в условиях модернизации и глобальных вызовов: фундаментально-прикладные и организационно-статусные показатели; тенденции и особенности институционального, кадрового, методологического, экспертно-аналитического, технологического базиса; приоритетные направления и адаптивность творчества ученых к интересам и стратегии евразийских государств; методы и результаты познания переходного социума в контексте геополитики; влияние науки на ценностные ориентации личности.

Для ученых-обществоведов, преподавателей политологии, магистрантов, аспирантов, студентов.
Православная певческая практика Беларуси (типология и исполнительские стили)Густова-Рунцо, Л. А.

Православная певческая практика Беларуси (типология и исполнительские стили) / Л. А. Густова-Рунцо ; М-во культуры Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т культуры и искусств. – Минск : БГУКИ, 2018. – 396 с.

ISBN 978-985-522-188-4.

В монографии представлен системный анализ религиозной певческой практики ведущей христианской конфессии Беларуси, предложена новая методология изучения типов, видов и исполнительских стилей певческой практики православной традиции.

Предназначена для специалистов, преподавателей специальных и общих курсов по истории белорусской музыкальной культуры, истории и теории церковного пения для регентских отделений духовных училищ, семинарий и академий; может быть использована практикующими хормейстерами и регентами, а также при изучении религиозно-певческой практики любой христианской конфессии.

Популярная музыка для баяна и аккордеона: ХХ – начало ХХI в.Немцева, О. А.

Популярная музыка для баяна и аккордеона: ХХ – начало ХХI в. / О. А. Немцева ; М-во культуры Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т культуры и искусств. – Минск : БГУКИ, 2018. – 190 с.

ISBN 978-985-522-200-3.

Монография посвящена выявлению особенностей развития популярной музыки для баяна и аккордеона как самостоятельного направления баянно-аккордеонного исполнительского искусства ХХ–ХХI вв. В работе дано теоретическое обоснование использования понятия «популярная музыка» в контексте баянно-аккордеонного исполнительского искусства, представлена периодизация основных этапов истории развития популярной музыки для баяна и аккордеона в контексте общемировых культурно-художественных процессов, определены тенденции развития оригинального репертуара в различных странах, раскрыты художественные закономерности исполнительской практики баянистов и аккордеонистов в сфере популярной музыки.

Адресована исследователям музыкального искусства, преподавателям и студентам учебных заведений культуры и искусства.

історыка-культурная спадчына Свіслацкага краю (да 760-годдзя горада Свіслач)Гісторыка-культурная спадчына Свіслацкага краю (да 760-годдзя горада Свіслач) : Шостыя Тышкевіцкія чытанні, Свіслач, 2 верасня 2016 г. : зб. арт. / М-ва культуры Рэсп. Беларусь, Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў, Ін-т гісторыі НАН Беларусі, Свіслац. райвыканкам ; рэдкал.: А. І. Смолік (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БДУКМ, 2018. – 120 c., [3] л. іл.

ISBN 978-985-522-198-3.

Зборнік складзены з навуковых артыкулаў беларускіх вучоных, якія займаюцца комплексным даследаваннем духоўнай спадчыны прадстаўнікоў знакамітага роду Тышкевічаў, іх навуковай, культурна-асветніцкай, мецэнацкай дзейнасці, у тым ліку на тэрыторыі Свіслацкага краю. Дзякуючы падтрымцы Тышкевічаў культура беларускага народа ўзбагацілася выдатнымі асобамі, творчы патэнцыял якіх змог рэалізавацца.
Беларуская кніга ў кантэксце сусветнай кніжнай культуры Беларуская кніга ў кантэксце сусветнай кніжнай культуры. Вып. 7. Нараджэнне кнігазнаўчай думкі і паўстанне навукі пра кнігу : vitae parallelae : зб. навук. прац, прысвеч. 500-годдзю беларускага кнігадрукавання / Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў ; склад.: Л. І. Доўнар, Т. А. Самайлюк ; рэдкал.: Л. І. Доўнар (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БДУКМ, 2017. – 315 с. : іл.

ISBN 978-985-522-194-5.

Сёмы выпуск зборніка «Беларуская кніга ў кантэксце сусветнай кніжнай культуры» – «Нараджэнне кнігазнаўчай думкі і паўстанне навукі пра кнігу: vitae parallelae» прысвечаны 500-годдзю беларускага кнігадрукавання.

Асноўная тэматыка выдання – гісторыя кнігазнаўства, а менавіта разглядаюцца пытанні зараджэння і ўзнікнення кнігазнаўства ў Беларусі, Літве, Польшчы, Украіне, Францыі, Эстоніі, нацыянальныя кнігазнаўчыя школы ў свеце; закранаюцца праблемы тэорыі, метадалогіі, гістарыяграфіі і крыні¬цазнаўства кніжнай культуры Беларусі, Скарыназнаўства, гісторыі кнігі і кніжных калекцый.

Выданне будзе цікавае вучоным гуманітарнай сферы, кнігазнаўцам, выкладчыкам, аспірантам, магістрантам і студэнтам, а таксама ўсім, хто цікавіцца навукай пра кнігу.
Культура. Наука. ТворчествоКультура. Наука. Творчество : ХI Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 4 мая 2017 г. : сб. науч. ст. / М-во культуры Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т культуры и искус¬ств ; редкол.: Ю. П. Бондарь [и др.]. – Минск : БГУКИ, 2017. – 623 c.

ISBN 978-985-522-189-1.

Сборник составлен на основе докладов представителей научного сообщества Беларуси, России, Украины, Китая и других стран, в которых отражены основные тенденции и перспективные направления динамики культуры на современном этапе, обобщается опыт научных исследований и практического применения креативных идей в культуротворческой деятельности.

Для научных работников, преподавателей, аспирантов, магистран¬тов и студентов учреждений высшего образования сферы культуры.
Разнообразие форм культурного самовыражения: опыт формирования благоприятной среды для охраны и поощренияРазнообразие форм культурного самовыражения: опыт формирования благоприятной среды для охраны и поощрения : VI Междунар. науч.-практ. конф. «Культура Беларуси: реалии современности», Минск, 13 окт. 2017 г. : сб. науч. ст. / М-во культуры Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т культуры и искусств ; редсовет: В. Р. Языкович (пред.) [и др.]. – Минск : БГУКИ, 2017. – 226 с.

ISBN 978-985-522-182-6.

Сборник включает доклады участников VI Международной научно-практической конференции «Культура Беларуси: реалии современности». Рассматриваются проблемы формирования благоприятной среды для охраны и поощрения разнообразия форм культурного самовыражения.

Для научных работников, преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов учреждений высшего образования сферы культуры.

Тэатр і глядач: дыялог доўжыцца...Бузук, Р. Л.

Тэатр і глядач: дыялог доўжыцца... : праблемы беларускага драматычнага тэатра і аўдыторыі гледачоў у прасторы ХХ – пачатку ХХI стагоддзя / Р. Л. Бузук ; М-ва культуры Рэсп. Беларусь, Беларус. дзярж. у-нт культуры і мастацтваў. – Мінск : БДУКМ, 2017. – 268 с.

ISBN 978-985-522-159-4.

У манаграфіі даследуецца гісторыя станаўлення драматычнага тэатральнага мастацтва ХХ – пачатку ХХI ст. – ад узнікнення прафесійнага беларускага тэатра ў 20-я гады мінулага стагоддзя да нашых дзён. Выяўляюцца этапы развіцця сцэнічнага мастацтва, вызначаюцца яго асноўныя мастацкія і арганізацыйна-эканамічныя кірункі. Ажыццёўлена спроба абагульніць шматскладовыя ўзаемаадносіны тэатра, грамадства, аўдыторыі гледачоў, ацаніць на аснове сацыялагічных дадзеных месца тэатра ў духоўным жыцці людзей.

Разлічана на спецыялістаў і практыкаў тэатра, а таксама студэнтаў, магістрантаў і аспірантаў устаноў вышэйшай адукацыі і шырокае кола чытачоў.
Формирование профессионально ориентированной правовой компетенции библиотекаря-библиографа Галковская, Ю. Н.

Формирование профессионально ориентированной правовой компетенции библиотекаря-библиографа / Ю. Н. Галковская ; М-во культуры Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т культуры и искусств. – Минск : БГУКИ, 2017. – 259 с.

ISBN 978-985-522-168-6.

Рассматривается профессионально ориентированная правовая компетенция как компонент социально-профессиональной компетентности библиотекаря-библиографа, анализируются функции данной компетенции, ее структурные элементы, приводятся организационно-педагогическая модель и методика формирования профессионально ориентированной правовой компетенции библиотекаря-библиографа в условиях учреждения высшего образования.

Издание адресовано научным работникам, преподавателям высших учебных заведений, сотрудникам библиотечно-информационных учреждений, студентам.
Видеоарт как художественный феноменМакаревич, А. В.

Видеоарт как художественный феномен / А. В. Макаревич ; М-во культуры Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т культуры и искусств. – Минск : БГУКИ, 2017. – 206 с.

ISBN 978-985-522-174-7.

В книге впервые в отечественном искусствоведении дается комплексное представление о феномене видеоарта и его художественных особенностях, формулируется его определение как разновидности техногенного искусства, предлагается классификация видеоартефактов (видеоинсталляций и видеоперформансов) с их подробным описанием и характеристикой.

Адресуется специалистам в области экранного искусства и современных арт-практик, а также практикующим видеохудожникам, театральным режиссерам-постановщикам и художественным критикам.
Информетрия: математические модели и методы исследованияНешитой, В. В.

Информетрия: математические модели и методы исследования / В. В. Нешитой ; М-во культуры Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т культуры и искусств. – Минск : БГУКИ, 2017. – 275 с.

ISBN 978-985-522-173-0.

Излагается разработанная автором теория обобщенных четырехпараметрических непрерывных распределений, включающая бесконечное множество распределений в виде 4-х систем непрерывных распределений, системы дискретных распределений, взаимосвязанной с системой кривых роста новых событий, новые методы вычисления законов распределения и оценок параметров – универсальный метод моментов и общий устойчивый метод, что гарантирует высокую точность аппроксимации статистических непрерывных распределений, в том числе ранговых. Впервые автором установлены универсальные законы старения публикаций (первая система непрерывных распределений) и рассеяния (вторая система непрерывных распределений), дано обоснование закона Лотки на базе дискретного распределения 3-го типа автора, показано, что закона Ципфа не существует вовсе. Вместо него предлагается 2-я система непрерывных распределений, в том числе частный ее случай – закон Вейбулла. Вводится множество новых информетрических показателей, которые могут быть использованы на практике.
Соколова, О. М. Соколова, О. М.

Минский текст: проблематика культурной памяти столичного города в условиях цивилизационного помежья / О. М. Соколова ; М-во культуры Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т культуры и искусств. – Минск : БГУКИ, 2017. – 417 с.

ISBN 978-985-522-183-9.

Минский текст исследуется как пространство символов и знаков, через прочтение которых происходит трансляция, интерпретация и циркуляция культурных смыслов – формирование фактора консолидации нации, национально-государственной идентичности. Пространственное расположение на цивилизационном помежье (Восток – Запад) – основополагающий для белорусской культуры концепт, который выявляется в произведениях материальной и нематериальной культуры. Минский текст представляется не как единственное и окончательное авторское видение, но предлагается читателям для индивидуального прочтения и открытия для себя нового, своего Минска, известного истории с 1067 г.

Издание дополнено цветными иллюстрациями, которые документируют монографию, придавая ей свойства визуальной энциклопедии главного города белорусского государства.

Для специалистов-культурологов, а также круга читателей, интересующихся историей, краеведением.
Культура как образование: теоретико-прикладной анализ Бондарь, Ю.П.

Культура как образование: теоретико-прикладной анализ : моногр. / Ю. П. Бондарь, А. И. Смолик; М-во культуры Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т культуры и искусств ; науч. ред. П. И. Бондарь. – Минск : БГУКИ, 2015. – 301 с.

ISBN 978-985-522-116-7.

На основе концептуальных идей отечественных и зарубежных ученых, социального опыта исследуется национальная культура как источник инновационного образования, профессионализма и духовности человека.

Осуществлен теоретико-прикладной анализ приоритетов и содержания культурно-образовательной деятельности в условиях модернизации белорусского общества, а также механизмов ее влияния на общественное сознание и поведение, формирование гражданских качеств, на творческий потенциал личности.

Акцентируется внимание на объективных взаимосвязях культуры и цивилизации, учебно-познавательной практики и достижений информационной эпохи.

Предложена экспериментально апробированная модель формирования компетенций специалиста социокультурной сферы.

Для ученых-гуманитариев, аспирантов, магистрантов, студентов. Издание полезно читателям, проявляющим интерес к проблемам культуры и образования.
Навуковы пошук у сферы культуры і мастацтваНавуковы пошук у сферы культуры і мастацтва: інавацыйныя падыходы : матэрыялы навук. канф. прафесарска-выкладчыцкага складу, прысвеч. 40-годдзю заснавання Беларус. дзярж. ун-та культуры і мастацтваў, Мінск, 25 лістап. 2015 г. / М-ва культуры Рэсп. Беларусь, Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў ; рэдкал.: Ю. П. Бондар (старш.) [і інш.]. – Мінск : БДУКМ, 2017. – 465 c.

ISBN 978-985-522-167-9.

У выданні прадстаўлены матэрыялы навуковай канферэнцыі прафесарска-выкладчыцкага складу, прысвечанай 40-годдзю заснавання Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў. Яе ўдзельнікі разглядаюць стан і перспектывы развіцця сучаснай беларускай культуры, праблемы захавання самабытнасці культуры і мастацтва ва ўмовах міжкультурных камунікацый, пытанні павышэння эфектыўнасці выкарыстання інтэрнет-рэсурсаў як пошукава-інфармацыйнай сістэмы, актуальныя праблемы сацыякультурнай і бібліятэчна-інфармацыйнай дзейнасці ў сістэме фарміравання культурна-адукацыйнага патэнцыялу соцыуму.

Адрасуецца выкладчыкам, навуковым супрацоўнікам, а таксама аспірантам, магістрантам і студэнтам, якія ажыццяўляюць даследаванні ў дадзеных галінах.
Культура. Наука. ТворчествоКультура. Наука. Творчество : Х Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 12 мая 2016 г. : сб. науч. ст. / М-во культуры Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т культуры и искусств ; редкол.: В. М. Черник (пред.) [и др.]. – Минск : БГУКИ, 2016. – 528 c.

ISBN 978-985-522-157-0.

Сборник составлен на основе докладов участников X Международной научно-практической конференции «Культура. Наука. Творчество».

Рассматриваются вопросы национальной и культурной идентичности, развития и продвижения белорусской культуры, историко- культурного наследия Беларуси.

Для научных работников, преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов учреждений высшего образования сферы культуры.
Персонажи славянской мифологии в искусстве XVIII–XX вв.Ухова, И. В.

Персонажи славянской мифологии в искусстве XVIII–XX вв. : Леший. Водяной. Русалка. Домовой / И. В. Ухова ; М-во культуры Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т культуры и искусств. – Минск : БГУКИ, 2015. – 375 с.

ISBN 978-985-522-124-2.

Исследование посвящено проблеме воплощения восточно­славянских мифологических представлений в профессиональном искусстве.

Широкий круг источников – от ранних трудов мифологов XVIII в. до новейших исследований в области искусство­знания и мифологии – дополняют малоизвестные литературные, иконографические и музыкальные материалы, в которых представлены популярные персонажи восточнославянских народных поверий – леший, водяной, русалка и домовой.

Яркий и образный язык монографии будет воспринят как специалистами-профессионалами, студентами и аспирантами, так и любителями – всеми, для кого близок и интересен мир славянских народных сказок и поверий.

Издание может использоваться в качестве дополнительной литературы в образовательном процессе учреждений высшего образования культуры и искусств.
Биобиблиографическая информация как информационный ресурсКозленко, Е. Ю.

Биобиблиографическая информация как информационный ресурс: особенности функционирования : моногр. / Е. Ю. Коз¬лен-ко ; М-во культуры Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т культуры и искусств. – Минск : БГУКИ, 2016. – 142 с.

ISBN 978-985-522-149-5.

В монографии рассмотрены проблемы определения и толкования понятия «биобиблиографическая информация», представлена эволюционная модель биобиблиографической информации как основа ее систематизации, обозначен функциональный потенциал биобиблиографической информации, описаны организационно-методические особенности подготовки биобиблиографических ресурсов, показаны возможности использования биобиблиографической информации в соответствии с ее функциональным потенциалом.

Адресуется библиотечным работникам, студентам, магистрантам и аспирантам библиотечных специальностей, профессорско-преподавательскому составу учреждений высшего и среднего специального образования, готовящих библиотечных работников.
Очерки поэтики ДостоевскогоРенанский, А. Л.

Очерки поэтики Достоевского / Александр Ренанский ; М-во культуры Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т культуры и искусств. – Минск : БГУКИ, 2015. – 312 с.

ISBN 978-985-522-139-6.

Монография известного исследователя творчества Федора Михайловича Достоевского отличается новизной тем и оригинальностью научных подходов к их осмыслению.

Основу книги составили доклады А. Ренанского на международных конгрессах и симпозиумах в Австрии, Великобритании, Германии, Норвегии, Польше, России и США.

Адресованная литературоведам и культурологам книга доступна также широкому кругу читателей, интересующихся творчеством Ф. М. Достоевского и методологией анализа художественного текста.
Лингвистические закономерности функционирования идеологии в современной культуреМащитько, О. В.

Лингвистические закономерности функционирования идеологии в современной культуре : моногр. / О. В. Мащитько ; М-во культуры Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т культуры и искусств. – Минск : БГУКИ, 2015. – 236 с.

ISBN 978-985-522-126-6.

Монография поднимает вопрос о характере идеологической детерминированности культуры в XXI веке, провозгласившем завершение идеологического противостояния политических систем и начале процесса деидеологизации.

Как следствие, в современную эпоху актуализируются проблемы, связанные с имплицитным развитием идеологии.

Автором исследуется специфика языковых закономерностей функционирования идеологии в постидеологическую эпоху через сопоставление лингвистических характеристик ее имплицитного и эксплицитного проявления.
Самобытное искусство народностей Российского ПриамурьяМишуров, Г. С.

Самобытное искусство народностей Российского Приамурья / Г. С. Мишуров ; М-во культуры Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т культуры и искусств. – Минск : БГУКИ, 2016. – 243 с.

ISBN 978-985-522-146-4.

Доктор искусствоведения, профессор Г. С. Мишуров в монографии исследует историю развития и становления самобытного искусства народностей Приамурья в ХIХ–ХХ столетиях.

Показана историческая преемственность и основные направления развития художественной самодеятельности, анализируются современные тенденции развития жанров и подготовка кадров Приамурья.

В этой связи возникла необходимость изучения и осмысления процессов, происходящих на пути исследования традиционного и нетрадиционного (современного) самобытного искусства народностей Приамурья, а также их сценического воплощения и трансляции фольклора, которые до настоящего времени комплексно не исследованы зарубежными и русскими учеными.

Для исследователей музыкальной культуры народов Дальнего Востока, истории искусств и художественного творчества, преподавателей и студентов, учреждений среднего и высшего образования в сфере искусства и культуры.
Асоба ў кантэксце сучасных сацыякультурных працэсаўАсоба ў кантэксце сучасных сацыякультурных працэсаў : матэрыялы I Міжнар. навук. канф. памяці Ядвігі Дамінікаўны Грыгаровіч (12 лістап. 2014 г., г. Мінск) / М-ва культуры Рэсп. Беларусь, Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў ; рэдкал.: В. Р. Языковіч (старш.) [і інш.]. – Мінск : БДУКМ, 2015. – 401 с.

ISBN 978-985-522-133-4.

Праца Я. Д. Грыгаровіч на пасадзе рэктара БДУКМ прыпала на час, калі разбуралася старая карціна свету, нараджалася яе новае мастацкае бачанне, у сферы навучання і выхавання адчувалася патрэба ў эстэтычнай адукацыі, якая, на думку Я. Д. Грыгаровіч, павінна вырашацца ў працэсе разнастай-ных відаў сацыякультурнай дзейнасці.

Як навуковец і кіраўнік ВНУ, яна звяртала ўвагу на пытанні тэорыі культуры, даследаванне псіхолага-педагагічнай сутнасці, спецыфікі сацыякультурнай сферы, зместу, струк-туры і кірункаў развіцця культуралагічнай адукацыі і фарміравання сістэмы падрыхтоўкі спецыялістаў.

Дадзенай праблематыцы прысвечаны матэрыялы канферэнцыі.
Інтэрпрэтацыя сімвала ў нацыянальнай культурыІнтэрпрэтацыя сімвала ў нацыянальнай культуры : XXXIX навук. канф. студ., магістр. і аспір. Беларус. дзярж. ун-та куль­туры і мастацтваў (26 сак. 2014 г.) : зб. навук. арт. / М-ва культуры Рэсп. Беларусь, Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў ; рэд­савет: В. Р. Языковіч (старш.) [і інш.]. – Мінск : БДУКМ, 2015. – 268 с.

ISBN 978-985-522-122-8.

Зборнік уключае артыкулы маладых вучоных Беларускага дзяр­жаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў, прысвечаныя пра­блеме прачытання сім­ва­ла ў нацыянальнай культуры.

Адрасуецца студэнтам, аспірантам, выкладчыкам, спецыя­ліс­там сферы культуры.
Якасць вышэйшай адукацыі: сучасны стан і тэндэнцыі развіццяЯкасць вышэйшай адукацыі: сучасны стан і тэндэнцыі развіцця : матэрыялы навук.-метад. канф. (4–5 лютага 2014 г.) / М-ва культуры Рэсп. Беларусь, Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў ; рэдкал.: Ю. П. Бондар (старш.) [і інш.]. – Мінск : БДУКМ, 2015. – 424 с.

ISBN 978-985-522-125-9.

Разглядаюцца пытанні сучаснага стану вышэйшай адукацыі, у прыватнасці ў сферы культуры і мастацтва.

Гэта пытанні, звязаныя са зместам і метадамі сучаснага навучання, пытанні прымянення сучасных тэхналогій у навучанні і ўдасканалення самастойнай работы студэнтаў, увядзення рэйтынгава-модульнай сістэмы і інш.

Аналізуецца вопыт выкладчыкаў, прапануюц¬ца новыя метады выкладання дысцыплін.

Адрасуецца навуковым супрацоўнікам, выкладчыкам, студэнтам устаноў вышэйшай адукацыі ў сферы культуры і мастацтва.
Навуковы пошук у сферы культуры і мастацтва: традыцыі і сучаснасцьНавуковы пошук у сферы культуры і мастацтва: традыцыі і сучаснасць : матэрыялы навук. канф., Мінск, 28 лістап. 2014 г. / М-ва культуры Рэсп. Беларусь, Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў ; рэдкал.: Ю. П. Бондар (старш.) [і інш.]. – Мінск : БДУКМ, 2016. – 278 c.

ISBN 978-985-522-145-7.

Прадстаўлены матэрыялы навуковай канферэнцыі прафе­сарска-выкладчыцкага складу Беларускага дзяржаўнага ўніверсі­тэта культуры і мастацтваў.

Разглядаюцца стан і перспектывы развіцця сучаснай беларускай культуры, праблемы захавання самабытнасці культуры і мастацтва ва ўмовах міжкультурных камунікацый, пытанні павышэння эфектыўнасці выкарыстання інтэрнэт-рэсурсаў як пошукава-інфармацыйнай сістэмы, актуальныя праблемы сацыякультурнай і бібліятэчна-інфарма­цыйнай дзейнасці ў сістэме фарміравання культурна-адукацыйнага патэнцыялу соцыуму.

Адрасуецца выкладчыкам, навуковым супрацоўнікам, а таксама аспірантам, магістрантам і студэнтам, якія ажыццяўляюць даследаванні ў дадзеных галінах.
Бібліятэчная адукацыя: традыцыі і навацыіБібліятэчная адукацыя: традыцыі і навацыі : матэрыялы Міжнар. навук.-практ. канф. (23 кастр. 2014 г.) / М-ва культуры Рэсп. Беларусь, Беларус. дзярж ун-т культуры і мастацтваў; рэдкал.: М. А. Яцэвіч (старшыня) і [інш.]. – Мінск : БДУКМ, 2015. – 186 с.

ISSN 978-985-522-129-7.

Разглядаюцца актуальныя тэарэтычныя і практычныя пытанні функцыянавання бібліятэкі ў сучасным інфармацыйна-адукацыйным асяроддзі.

Комплексна асветлены найноўшыя тэндэнцыі фарміравання кампанентаў бібліятэчна-інфармацыйнай прасторы, развіцця навукова-метадычных падыходаў да выкарыстання традыцыйных і інавацыйных форм і метадаў бібліятэчнай дзейнасці, стварэння інфармацыйных рэсурсаў, прымянення маркетынгавых тэхналогій і камунікацыйных каналаў прафесійных зносін.

Значная ўвага надаецца пытанням падрыхтоўкі спецыялістаў бібліятэчна-інфармацыйнага профілю ва ўмовах актыўнай адукацыйнай прасторы і інавацыйнасці бібліятэчнай вытворчасці.

Адрасуецца навукоўцам, выкладчыкам вышэйшых і сярэдніх спецыяльных навучальных устаноў, аспірантам, магістрантам, студэнтам гуманітарных спецыяльнасцей, бібліятэкарам-практыкам.
Культура. Наука. ТворчествоКультура. Наука. Творчество : IХ Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 5 мая 2015 г. : сб. науч. ст. / М-во культуры Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т культуры и искус¬ств ; редкол.: В. М. Черник (пред.) [и др.]. – Минск : БГУКИ, 2016. – 258 c.

ISBN 978-985-522-144-0.

Сборник составлен на основе докладов участников IX Международной научно-практической конференции «Культура. Наука. Творчество», посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Для научных работников, преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов учреждений высшего образования сферы культуры.
Компетентностный подход в высшем образованииКомпетентностный подход в высшем образовании: проблемы и перспективы : материалы науч.-метод. конф., Минск, 4 февр. 2016 г. / М-во культуры Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т культуры и искусств ; редкол.: Ю. П. Бондарь (пред.) [и др.]. – Минск : БГУКИ, 2016. – 322 с.

ISBN 978-985-522-152-5.

Представлены материалы научно-методической конференции по вопросам реализации компетентностного подхода в учреждениях высшего образования. Описаны специфические особенности его применения при формировании профессиональной компетенции будущего специалиста сферы культуры и искусств. Анализируются проблемы, существующие в реализации компетентностного подхода, и предлагаются пути их решения. Особое внимание уделяется образовательным технологиям, применяемым в Белорусском государственном университете культуры и искусств.

Адресуется преподавателям, научным сотрудникам, аспирантам, магистрантам и студентам учреждений высшего образования.
Мишуров, Г. С.
Белорусские народные инструменты. Педагогические аспекты народно-инструментального исполнительства / Г. С. Мишуров ; М-во культуры Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т культуры и искусств. – Минск : БГУКИ, 2016. – 364 с.

ISBN 978-985-522-148-8.

В монографии Г. С. Мишурова, доктора искусствоведения, профессора Белорусского государственного университета культуры и искусств, исследуется народно-инструментальное искусство Беларуси. Рассматриваются проблемы бытования традиционного музыкального инструментария, а также ансамблей народных инструментов. Отдельная глава монографии посвящена педагогическим аспектам исполнительства на народных инструментах. Особое внимание уделяется фестивалям инструментального искусства.

Издание дополнено многочисленными фотодокументами.

Для студентов, магистрантов, аспирантов, преподавателей, а также руководителей фольклорных ансамблей.

Доўнар, Л. І. Кніжная справа ў МінскуДоўнар, Л. І.
Кніжная справа ў Мінску (канец XVIII – пачатак ХХ ста­годдзя) : манагр. / Ларыса Доўнар ; М-ва культуры Рэсп. Бе­ла­русь, Бе­ла­рус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў. – Мінск : БДУКМ, 2015. – 696 с. : іл.

ISBN 978-985-522-138-9.

Манаграфія прысвечана разгляду важнейшых галін кніжнай справы – кнігавыданню, кнігадрукаванню, кніжнаму гандлю, бібліятэчным кнігазборам, якія асвятляюцца як у рэгіянальным, лакальным кантэксце, так і ва ўзаемадзеянні Мінска з іншымі гістарычнымі для Беларусі цэнтрамі.

У выніку даследавання былі ўдакладнены гады дзейнасці мінскіх кнігавыдавецтваў, выяўлены новыя; паказана развіццё кнігагандлёвых сувязяў на працягу XVIII – пачатку ХХ ст., дадзены характарыстыка і аналіз дзейнасці асноўных мінскіх кнігарняў; разгледжаны праблемныя пытанні гісторыі мінскіх кнігазбораў, колькасныя паказчыкі якіх знайшлі таксама адлюстраванне ў падрыхтаваных табліцах, графіках і дыяграмах.

Праца складаецца з дзвюх частак: навукова-даследчай і навукова-бібліяграфічнай, якія з’яўляюцца ўзаемадапаўняльнымі. Першая частка ўключае раздзелы “Кнігавыдавецкая дзейнасць”, “Кніжны рэпертуар”, “Кніжныя сувязі”, цесным чынам звязана з другой часткай – каталогам “Мінскія выданні 1622–1917 гг.”, які налічвае 3133 найменні кніжных друкаў на розных мовах, што выйшлі ў той час у Мінску.

Выданне зацікавіць гісторыкаў кнігі і кніжнай культуры, навукоўцаў бібліятэчна-бібліяграфічнай галіны, краязнаўцаў і іншых даследчыкаў лёсу беларускай духоўнай спадчыны.


Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў