ПОИСК ПО САЙТУ
Беларусь Библиотечная
5 простых шагов, чтобы стать студентом белорусского университета
Гранты на обучение в Республике БеларусьГжельский государственный университетГомельский государственный технический университет
Белорусский государственный экономический университетБелорусская медицинская академия последипломного образования
Белорусский государственный технологический университетФНКА Белорусов России


Могилевский институт МВД Республики Беларусь
Акадэмія Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь

 


Нравится

Погода Минск
Информация сайта pogoda.byДаведачныя выданні

Труды преподавателей факультета информационно-документных коммуникаций
Труды преподавателей факультета информационно-документных коммуникаций Белорусского государственного университета культуры и искусств (2005–2018) : библиогра-фический указатель / Белорус. гос. ун-т культуры и искусств ; сост.: Ю. Г. Лазакович, Т. А. Фролова. – Минск : БГУКИ, 2019. – 377 с.

ISBN 978-985-522-226-3.

Библиографический указатель посвящен 75-летию основания факуль-тета информационно-документных коммуникаций. Собранный материал отражает деятельность факультета за 2005–2018 гг. и является продолжением указателей к 50-летию и 60-летию факультета. В указателе отражены публикации преподавателей кафедры библиотечно-информационной деятельности и кафедры информационных ресурсов и коммуникаций.

Современное искусство Республики Беларусь : справочник персоналийСовременное искусство Республики Беларусь : справочник персоналий / сост. В. П. Прокопцова [и др.] ; М-во культуры Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т культуры и искусств. – Минск : БГУКИ, 2018. – 452 с.

ISBN 978-985-522-195-2.

Данный справочник персоналий подготовлен преподавателями кафедры белорусской и мировой художественной культуры Белорусского государственного университета культуры и искусств и включает более 500 статей с краткой информацией о биографическо-творческих данных ведущих деятелей музыкального, театрального, изобразительного, экранного искусства Беларуси конца ХХ – начала ХХI века.

Информационно насыщенный текст позволяет использовать книгу как в исследовательских, так и в образовательных целях, а также всем интересующимся современным искусством.
Ларыса Іосіфаўна ДоўнарЛарыса Іосіфаўна Доўнар : біябібліягр. даведнік / склад. Т. А. Самайлюк ; М-ва культуры Рэсп. Беларусь, Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў, бібліятэка. – Мінск : БДУКМ, 2018. – 74 с. – (Дзеячы навукі і культуры Беларусі).

ISBN 978-985-522-207-2.

Біябібліяграфічны даведнік прысвечаны выбітнаму беларускаму вучонаму ў галіне бібліялогіі, кандыдату педагагічных навук, прафесару Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў Ларысе Іосіфаўне Доўнар.

Даведнік змяшчае працы Л. І. Доўнар з 1983 па верасень 2018 г., публікацыі пра яе творчы шлях.

Прапануецца навукоўцам і практыкам у галіне кнігазнаўства і гісторыі кнігі, выкладчыкам, студэнтам, аспірантам, бібліятэчным работнікам і ўсім, хто цікавіцца пытаннямі гісторыі і сучаснага стану кніжнай культуры Беларусі.
Григорий Шауро. Ученый, педагог, художникГригорий Шауро. Ученый, педагог, художник : альбом / М-во культуры Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т культуры и искусств. – Минск : БГУКИ, 2016. – 190 с.

ISBN 978-985-522-142-6.

Альбом знакомит с творчеством белорусского художника Григория Федоровича Шауро. Г. Ф. Шауро является одним из представителей витебской художественно-педагогической школы, выпускником художественно-графического факультета Витебского государственного университета. Более двадцати лет профессор Г. Ф. Шауро возглавляет кафедру народного декоративно-прикладного искусства Белорусского государственного университета культуры и искусств, осуществляет научную, творческую и педагогическую деятельность в университете. Возглавляемая им кафедра подготовила свыше 700 специалистов в области декоративно-прикладного искусства, которые сегодня успешно работают в сфере культуры и образования. Как ученый Григорий Федорович активно работает с магистрантами и аспирантами, под его руководством защищен ряд кандидатских диссертаций, им опубликовано значительное количество монографий, научных статей в сборниках и журналах.
Обращаясь к старому, открывать новое…Обращаясь к старому, открывать новое… : труды преподавателей и сотрудников Белорусского государственного университета культуры и искусств, 2005–2015 гг. : библиографический указатель / Белорус. гос. ун-т культуры и искусств ; сост.: Е. М. Приходько, Т. В. Ишутина. – Минск : БГУКИ, 2015. – 182 с. : [2] л. ил.

ISBN 978-985-522-132-7.

В библиографическом указателе представлены наиболее значительные результаты научно-исследовательской, педагогической и творческой деятельности преподавателей и сотрудников университета за 2005–2015 гг.

Выпуск указателя приурочен к 40-летнему юбилею Белорусского государственного университета культуры и искусств.
Кафедра народнага дэкаратыўна-прыкладнога мастацтваКафедра народнага дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва: каталог работ студэнтаў і выкладчыкаў кафедры / уклад. Р. Ф. Шаура. – Мінск : БДУКМ, 2016. – 77 с.

ISBN 978-985-522-137-2.

Выданне змяшчае творчыя работы выкладчыкаў кафедры народнага дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва і іх вучняў.

Падаюцца звесткі аб гісторыі развіцця кафедры, творчых дасягненнях выкладчыкаў, прафесійны ўзровень якіх ілюструюць працы іх вучняў: жывапіс, графіка, кераміка, мастацкі тэкстыль, пляценне з прыродных матэрыялаў, рэстаўрацыя і дызайн.

Каталог будзе карысны для спецыялістаў па дэкаратыўна-прыкладным мастацтве, педагогаў устаноў сярэдняй спецыяльнай адукацыі і ўстаноў вышэйшай адукацыі па мастацкіх спецыяльнасцях, для абітурыентаў Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў, а таксама шырокага кола аматараў мастацтва.
ПраПрацы выкладчыкаў, аспірантаў і супрацоўнікаў БДУКМцы выкладчыкаў, аспірантаў і супрацоўнікаў БДУКМПрацы выкладчыкаў, аспірантаў і супрацоўнікаў БДУКМ за 2014 год : бібліяграфічны паказальнік / Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў, бібліятэка ; склад.: Т. В. Ішуціна, А. М. Прыходзька. – Мінск : БДУКМ, 2016. – 197 с.

ISBN 978-985-522-140-2.

У паказальнік уключаны працы выкладчыкаў, супрацоўнікаў і аспірантаў Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў за 2014 год, інфармацыя аб якіх паступіла ў бібліятэку ўніверсітэта.
Працы выкладчыкаў, аспірантаў і супрацоўнікаў БДУКМ за 2015 год : бібліяграфічны паказальнік / Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў, бібліятэка ; склад.: А. М. Прыходзька, Т. В. Ішуціна, ; пад рэд. Т. А. Самайлюк, А. А. Фядосавай. – Мінск : БДУКМ, 2016. – 198 с.

ISBN 978-985-522-154-9.

У паказальнік уключаны працы выкладчыкаў, супрацоўнікаў і аспірантаў Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў за 2015 год, інфармацыя аб якіх паступіла ў бібліятэку ўніверсітэта.Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў